Kamratföreningen

”Kamratföreningen Real Vasa Schillerska” är en ideell förening.

”Kamratföreningen Real Vasa Schillerska” och är en ideell förening, vars syfte är:
  •  att främja skolans bestånd som läroverk/gymnasium och byggnadens användning till detta ändamål att gagna skolans verksamhet
  •  att insamla uppgifter om skolan, arkivera dessa och verka för att uppgifterna publiceras
  •  att bereda medlemmarna tillfälle till angenäm samvaro.
Medlem kan den bli, som varit eller är elev eller lärare vid skolan, verkat vid skolan eller har intresse för att främja föreningens syfte. Stödjande medlemmar kan upptagas. Årsmöte kan till hedersmedlemmar kalla personer, som genom verksamhet i föreningens anda gjort sig synnerligen förtjänta därav.

Skolans rektor och före detta rektorer är självskrivna medlemmar.

Medlemsavgiften är blygsam (SEK 50, plusgiro 98 70 39 - 5)

Hedersledamöter i föreningen är: Bo Eek, Jan-Inge Hammar, Joen Holmberg och Lars Olander.

Styrelse

Föreningens styrelse 2019/20:
 

Jakob Holmberg, ordförande
0705 - 70 31 51
jacobholmberg@telia.com

 

Göran Cederberg, sekreterare
031 – 338 51 30
goran@cederberg.se

 

Lars Wallermark, kassör och vice ordförande
031 - 16 59 64
lwallermark@gmail.com

 

Bengt Heinö, ledamot

031 - 13 45 62

 

Christer Bernander, ledamot

031 – 28 52 28

 

Bo Starmark, ledamot

0523 – 134 14

 

Anna Holmberg, ledamot

070 – 891 79 95

 

Kristina Bergman-Alme, rektor

0707 - 85 44 42

 

 

Revisorer

Gunnar Dyhre

031 – 40 40 00

 

Åke Hübinette
031 - 29 54 29

 

 
Carl Krusell, revisorssuppleant
031 – 20 64 35

 

 
 

Valberedning

Joen Holmberg, sammankallande
031 – 28 11 02

 

Jan-Inge Hammar

2 vakanta

 

             

Här nedan kan du ladda ner tre dokument från Kamratföreningen. Innehållet är följande;
1. Protokoll från årsmötet 2019 där sedvanliga punkter gås igenom.
2. Kamratföreningens verksamhetsberättelse för år 2018, som beskriver händelser och kamratträffar under året.
3. Dokument som listar föreläsare, kåsörer mm som gästat föreningens träffar genom åren.