Schillerskas plan mot diskriminering och kränkande behandling


Hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling

Hur arbetar vi mot diskriminering och kränkande behandling på Schillerska gymnasiet?

Schillerska gymnasiet ska vara en skola som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever på skolan ska ha samma rättigheter och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Respekt för allas lika värde

I Schillerskas verksamhetsidé betonas att ”Våra elever har respekt för andra och ser värdet av olikhet” och i ordningsreglerna är första regeln att ”vi visar respekt för varandra och vår arbetsmiljö”. Vad detta innebär diskuteras i början av läsåret i alla klasser och regelbundet under läsåret på mentorstiden. Vi diskuterar varför vi ska vara empatiska och respektfulla mot varandra. Vi lär våra ungdomar att kunna sätta stopp för uppträdanden och situationer som kan kränka, skada, förnedra eller på annat sätt missgynna någon annan.

Denna fråga kommer att vara en stående punkt vid klassråd, programråd och skolråd. Dessutom ska detta diskuteras vid utvecklingssamtal samt vid personalens arbetsplatsträffar och programlag.

Du laddar ner hela Schillerskas plan mot diskriminering och kränkande behandling här nedan.