Foto: Maja Kristin Nylander

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter reglerar förhållandet mellan stat och individ. De grundar sig på principen om respekt för den enskilda individen och bygger på att alla har lika värde och rättigheter. Det finns en rad olika konventioner som Sverige bundit sig till och som påverkar svensk lagstiftning. Här följer några exempel.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter som FN tog fram efter andra världskriget gäller alla människor utan undantag. Den handlar om att alla människor ska behandlas väl i alla länder i världen. Det innebär att ingen människa får diskrimineras eller hindras från att tillgodose sina mänskliga rättigheter. Det är en av hörnstenarna i arbetet för mänskliga rättigheter och en grundläggande princip i alla demokratiska rättsstater. Förklaringen innehåller 30 artiklar som syftar till att ge dig ett så bra liv som möjligt.

På regeringens sida kan du läsa hela förklaringen: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter

Europakonventionen är Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.

1998 valde Sverige att göra konvention till lag i Sverige. Detta innebär att själva konventionstexten kan tillämpas som lag och användas i domstolar och myndigheter. Här kan du läsa hela konventionstexten: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

Europarådets ramkonvention till skydd för de nationella minoriteterna

Ramkonventionen omfattar bestämmelser om skydd för språk samt skydd och stöd för minoritetskulturer, traditioner, kulturarv och religion. Här kan du läsa hela konventionstexten: Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk  

Denna stadga är till för att skydda och främja landsdels- och minoritetsspråk. Här kan du läsa mer: Europeisk  stadga om landsdels- eller minoritetsspråk.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter och syftar till att ge barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals oavsett bakgrund.

Barnkonventionen antogs 1989. Från 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen som lag stärker barns mänskliga rättigheter i praktiken.

Barnkonventionens fyra grundläggande principer är att:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
På Barnombudsmannens hemsida kan du läsa hela konventionstexten: Barnkonventionen