Vår förskola


Vi på Förskolan Låssby har skapat "Låssbyfilosofin", inspirerade av Reggio Emilia-filosofin.

Vi på Förskolan Låssby har skapat "Låssbyfilosofin", inspirerade av Reggio Emilia-filosofin.

Vi arbetar för att barnen på Låssby förskola ska vara delaktiga i en verksamhet som är spännande, kreativ, lockande och utmanade. Pedagogerna ska vara goda förebilder som lyssnar, inspirerar och utmanar barnen vidare. Vår pedagogiska miljö ska vara genomtänkt, inspirerande och föränderlig.

I vår pedagogiska verksamhet har alla vuxna som möter barnet en gemensam helhetssyn på barnet utifrån vår gemensamma barnsyn, kunskapssyn, värdegrund, den pedagogiska miljön och den pedagogiska dokumentationen.

Förskolan består av sju hemvister med flera gemensamma utrymmen t.ex. ateljé, torg, kök, matplats och två åldersindelade uteplatser. Våra hemvister är åldersanpassade och varje höst sker en förflyttning till nästa hemvist, vilket innebär att utmaningarna stegras ju äldre barnen blir.

Förskolan har en stor och en liten gård med träd och odlingar, de erbjuder olika zoner med bland annat aktiviteter som bygg och konstruktion, skapande, bollek, vatten/kemi/matematik, rollek, sandlek och hinderbana. Vi arbetat kontinuerligt med att utveckla våra gårdar för att möta de krav som läroplanen ställer på förskolans utbildning.

Två gånger per år har vi fixarkvällar då hjälper våra vårdnadshavare till att förverkliga våra idéer.