Vår skola

Klarebergsskolan F-9 har fyra klasser per årskurs från förskoleklass till årskurs nio. På skolan går det cirka 1100 elever. Vår stora skolgård ligger vid en aktivitetspark och ett stort grönområde. Vi har nära till badhus och bibliotek.

Pedagogerna har hög kompetens och arbetar tillsammans för att våra elever ska få kunskap och uppleva trygghet och trivsel. Skolans elever arbetar med att ta del av varandras kunskaper, man lär tillsammans och av varandra. Detta gör att sammanhållningen blir bättre och att de lättare når sina mål i skolan. Samarbetet kallar skolan för kooperativt lärande.

Klarebergsskolan strävar efter att vara en av Göteborgs bästa skolor. Hos oss lär man sig för livet. Vår vision är att vi gör varandra till vinnare!

Vision och värderingar

Klarebergsskolan vision - vi gör varandra till vinnare!

Vi gör varandra till vinnare genom att arbeta tillsammans i positiv anda. En sann vinnare lyfter människor i sin närhet och sprider god energi. På Klarebergsskolan vill vi bidra till att få varandra att växa genom att leva vår vision och våra värderingar i vardagen. För oss är en vinnare en person som lever ut nedanstående värderingar:

  • Vi tror på vår förmåga
  • Vi vill ständigt utvecklas
  • Vi uppmuntrar varandra
  • Vi samarbetar
  • Vi litar på varandra
  • Vi tar hand om vår hälsa
  • Vi vågar misslyckas
  • Vi ger aldrig upp.

Trygghet och trivsel

Alla elever ska känna sig trygga på Klarebergsskolan. Ansvaret för elevernas trygghet och trivsel i skolan vilar på personalen. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Där kan du också läsa om vårt främjande och förebyggande arbete. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling F-3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 4-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 7-9

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad; prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig.

Rasterna är viktiga under en skoldag där det pågår lärande bland annat i socialt samspel, turtagning och konflikthantering. Under rasten kan eleverna återhämta sig och samla energi inför lektionerna.

Elevhälsa

Elevhälsan börjar i klassrummet. Skolans elevhälsa finns i hela skolans verksamhet och arbetar förebyggande för alla elevers rätt till en likvärdig undervisning. Den består av rektor eller biträdande rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och psykolog. Skolan arbetar i elevhälsoteam och med elevhälsomöten. Vi arbetar tillsammans kring frågor om elevers lärande, utveckling och hälsa. 

Samverkan med vårdnadshavare

För Klarebergsskolan är det viktigt att vi har ett bra samarbete med vårdnadshavarna för elevernas bästa, och vi har många engagerade vårdnadshavare. Tillsammans gör vi skolan bättre och vi vill ständigt utvecklas.

Ett forum för vårdnadshavare att engagera sig i skolans verksamhet och bidra till utveckling är genom skolrådet. På skolrådet kan alla typer av frågor tas upp som berör skolans. Varje klass väljer en representant till skolrådet, som träffas tre gånger per läsår.  

Om man har frågor som rör enskilda klasser eller individer lyfter man det med elevens mentor eller klassföreståndare.

Delaktighet för elever

På Klarebergsskolan finns ett elevråd och ett matråd. Elevråd är en grupp elever som ska finnas i varje skola. Elevrådets uppgift är att föra fram elevernas tankar och åsikter, värna om elevers rättigheter och stärka individer på skolan. Jobbet kring ett bra elevrådsarbete bidrar till en möjlighet att påverka på skolan. Med andra ord – ”ett starkt elevråd är en möjlighet för en stark skola”.

Aktuellt läsåret 2021/2022

Under läsåret 2021/2022 renoveras delar av Klarebergsskolan, vilket gör att en del elever får sin undervisning på annat håll. Ett av arbetslagen i årskurs 4-6 är på Klockareskolan, som ligger nära Kärraskolan. Eleverna i årskurs 7-9 är på Stora Holm med expedition i Hus A, Stora Holmvägen 81.

I januari 2023 så är hela skolan åter tillbaka i Kärra med uppfräschade lokaler.