Vår vision och kunskapssyn


Vår vision är att vi tillsammans skapar framtidstro och en hållbar värld.

Vår verksamhetsidé

Vi på förskolan Framnäsgatan arbetar för ett livslångt lärande där vi tar till vara barnens förmåga, vilja och lust att lära. Vår verksamhet bygger på fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet, fantasi, förundran och fantasteri. 

Genom vårt arbetssätt vill vi bidra till barns utveckling så att de känner delaktighet och blir medvetna om sin rätt att påverka sitt vardagsliv och de sammanhang som är meningsfulla för dem. Vi jobbar för:  

 • delaktighet och medskapande,
 • nyfikenhet, utforskande och ett lustfyllt lärande,
 • lärande lek och möten,
 • hållbar utveckling,
 • likabehandling.

Kvalitetsdeklaration                                                                                                           

Vi på förskolan Framnäsgatan arbetar för att barnen ska vara delaktiga i en verksamhet som är spännande, lärande, kreativ, lockande och utmanande. Förskolans personal är goda förebilder som lyssnar, inspirerar och utmanar barnen vidare i sitt lärande. Vår utbildningsmiljö är genomtänkt, inspirerande och föränderlig. På förskolan Framnäsgatan möter barnet personal som har en gemensam helhetssyn på barnet utifrån vår gemensamma barnsyn, kunskapssyn och värdegrund. Vi arbetar utifrån forskning för att utforma kvalitativ utbildningsmiljö och undervisning.

Vår utbildning genomsyras av: 

 • Ett livslångt lärande genom medvetna och lärande utbildningsmiljöer som väcker nyfikenhet och ger möjligheter till utforskande och lek. 
 • En väv som knyter samman omsorg, utveckling, lek och lärande, där utbildning pågår hela dagen.  
 • En utbildning och undervisning som planeras, genomförs, analyseras och följs upp i ledning av förskollärare. 
 • Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro som präglar förskolans verksamhet.  
 • En hållbar och koherent organisation där vi skapar medvetenhet och ser helheten på människan och dess behov – det vi gör påverkar andra och vår jord. 
 • Rika möjligheter för barnen att vara en ”språkande” människa
 • Demokratiska arbetsformer där barnen är delaktiga och har inflytande. 
 • Alla människors lika värde. 
 • Respekt för våra medmänniskor och djur. 
 • Tron på det kompetenta barnet. 
 • En utbildningsmiljö som erbjuder en mångfald av material som gynnar barnens språk, kreativitet, lärande och lek. 
 • En välkomnande förskola 
 • Vår atmosfär är fylld av vänskap, värme och omtanke. 
 • Välkommen att leka, utforska, träna, skriva, rita, läsa, bygga och upptäcka. 
 • Vi visar omsorg om miljö och material. 
 • Lyssnandet - välkomna den egna otänkta tanken – öppenhet. 
 • Välkomnande attityd mot vårdnadshavare. 

Kunskapssyn  

Förskollärarna anpassar undervisningen till det enskilda barnet (så kallad formativ bedömning). Därför använder vi oss av olika teorier för att möta varje enskilt barn. Kunskap är inte linjärt utan fungerar som ett rotsystem som går in i varandra. Allt är föränderligt. Vi är kunskapsskapare, kulturskapare, meningsskapare och identitetsskapare. Vi ser världen som socialt konstruerad, en process som inte existerar utan vår inblandning i den omvärld som vi skapar genom interaktivitet och delaktighet med andra.  Vi ser inte barndomen som ett stadium där målet är att utvecklas till en vuxen, utan vi ser barndomen som en lika viktig del som människans alla åldrar.

Inspiration från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia 

Vi hämtar bland annat vår inspiration från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia.  Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under mer än 50 år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Denna pedagogiska filosofi står för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Förskolorna i Reggio Emilia arbetar utifrån en konstruktivistisk teoriram. 

Barnsyn och människosyn 

Hos oss har vi en tydlig gemensam barnsyn. Den innebär att vi värnar om barns kreativitet och naturliga nyfikenhet. Vi synliggör lärandet i olika situationer under barnens dag i utbildningen. Vi ger barnen möjlighet att samarbeta och utveckla kunskaper tillsammans med andra. Vi är medupptäckare och medforskande pedagoger som är delaktiga i barnens lärande och lek.

Det trygga barnet – Barnen ska känna trygghet och uppskattning för den man är, att våga vara sig själva. Vi möter barnet utifrån vår profession och skapar trygghet genom att introducera barnet i utbildningen.  

Det respekterade barnet – Alla barn har samma värde. Vi vill att barnen ska våga uttrycka sina känslor och åsikter. Det är viktigt att vi som pedagoger respekterar dessa, så att barnen känner sig tagna på allvar och känner sig värdefulla. 

Det kompetenta barnet – Vi tror på barnens styrkor och kompetenser. Därför är det viktigt att barnen ges tid och får rätt verktyg för att klara av saker själva. Genom det känner barnen tro på sin egen styrka och kompetens. 

Det forskande barnet – Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet, ge barnen tid och en inspirerande utbildningsmiljö. Barnen ska få möjlighet att utforska sina egna intressen och på så sätt vill vi väcka barnets lust till att söka kunskap och utveckla sitt eget lärande.  

Det lärande barnet – Hos oss värnar och stimulerar vi barnens naturliga kreativitet, lust att utforska och vilja att lära sig mer. Här ska lärandet vara en aktiv process som utgår från barnens egna frågor och idéer.  Barn lär och utvecklas ständigt i alla situationer under dagen. Därför synliggör vi lärandet i alla vardagssituationer och händelser, både i de spontana och de planerade. Vi är övertygade om att barns naturliga förmåga att utveckla kunskap stärks när ditt barn får möjlighet att skapa och samarbeta tillsammans med andra. Därför värnar vi om mötet som en viktig plats där barnens egenskaper och kunskaper får utvecklas. 

Det lekande barnet – Vi värnar om barnens lek genom lyhördhet, utrymme och respekt. Barns lek är ett av många uttryck för deras erövring av världen. Leken är en mycket viktig arena för deras lärande. Där utvecklas den sociala kompetensen. För att leken ska bli och vara ett äventyr måste man kommunicera, samarbeta, kompromissa och fantisera tillsammans med andra barn. I leken utvecklas man känslomässigt, språkligt, motoriskt och intellektuellt. I leken prövar och befäster man sina idéer och nya kunskaper. Man bearbetar upplevelser och man förbereder sig för vad man eventuellt kan komma att vara med om. Därför vill vi erbjuda många möjligheter till lek, både inne och ute.