Bokningsvillkor


När du har bokat en lokal på Bergums fritidslantgård är det viktigt att du läst bokningsvillkoren som gäller.


Bokningsvillkoren gäller när du bokar någon av idrotts- och föreningsförvaltningens lokaler på Bergums Fritidslantgård.

Vem får hyra lokal eller anläggning?

 • Du som är över 18 år kan boka alla våra lokaler. Ansvarig vuxen/ledare/lärare ska vara närvarande. För att boka samlingslokal för fest behöver du vara 25 år eller äldre.
 • Du som hyr och den verksamhet som bedrivs i Göteborgs Stads lokaler ska respektera grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter, med det menas FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Föreningar och grupper som hyr lokaler ska fungera enligt vedertagna demokratiska principer.
 • Uthyrning får inte ske till organisationer, evenemang eller aktiviteter som bedöms kunna ge en positiv hållning till bland annat våld, rasism, alkoholmissbruk eller missbruk av narkotika.

Som hyresgäst ska du som bokar:

 • Säkerställa att du och övriga deltagare följer de regler som medföljer bokningen. Vid avbrott och särskilda händelser kontaktas du som hyrt lokalen/anläggningen.
 • Kontrollera att innehållet i dina kommande bokningar stämmer i bokningsbekräftelsen.
 • Läsa och följa ordningsreglerna.

Som hyresvärd ska idrotts- och föreningsförvaltningen:

 • Se till att lokalen/anläggningens tillstånd stämmer överens med beskrivningen av lokalen/anläggningen som finns på hemsidan.
 • Så snart det är möjligt informera dig som hyresgäst om eventuella förändringar som rör din bokning.
 • Ansvara för anvisningar, skyltning och information om säkerhet och ordningsregler i respektive lokal.

Betalning

Priser

Du hittar alla uthyrningsavgifter på sidan Hyra lokal.

Faktura

Du betalar via faktura eller Swish. Fakturan ska betalas senast 30 dagar efter utskriftsdatum. Vid betalning via Swish görs detta i samband med nyckelutlämning.

För sen eller utebliven betalning

Efter förfallodagen (sista dagen att betala) debiteras dröjsmålsränta med
åtta procentenheter över gällande referensränta.
Har vi inte fått in betalningen inom 14 dagar från datum för påminnelsen
lämnar vi över ärendet till inkasso.

Bestridande av faktura

Eventuella anmärkningar eller frågor avseende fakturans innehåll ska
göras senast 5 dagar före fakturans förfallodag. Detta görs skriftligen till
idrotts- och föreningsförvaltningen via vårt kontaktformulär.

Vad gäller om jag vill avboka?

Alla avbokningar ska ske skriftligt via kontaktformulär.

Vad kostar det om jag avbokar?

Om avbokningen sker:

 • Sju dagar eller tidigare innan bokad tid: Ingen bokningskostnad
 • Tre - sex dagar innan bokad tid: Halv bokningskostnad
 • En - två dagar innan bokad tid: Hel bokningskostnad
 • Om du har bokat en tid men inte dyker upp: Hel bokningskostnad

Idrotts- och föreningsförvaltningen har rätt att säga upp bokade tider

Detta gäller:
 • Om du som hyresgäst inte dyker upp vid upprepade tillfällen då du bokat en lokal/ anläggning
 • Om du som hyresgäst inte följer bokningsvillkoren och ordningsreglerna
 • Vid utebliven betalning

Idrotts- och föreningsförvaltningens allmänna ordningsregler

Som hyresgäst ansvarar du för att läsa de ordningsregler som gäller.
Det finns allmänna ordningsregler som gäller alla bokningar vilka specificeras i detta
dokument samt specifika ordningsregler som anslås på gården.

Ordningsreglerna beskriver hur du får/inte får använda
lokalen/anläggningen. Om du bryter mot dessa regler måste du i vissa fall
betala en ordningsavgift. Du hittar alla ordningsavgifter längst ner i detta
dokument.

Som hyresgäst ska du känna till de säkerhetsanvisningar och bestämmelser
som gäller. Du ansvarar för att bestämmelserna följs under den egna
verksamheten av såväl aktiva som besökare.

Vad gäller i lokalen/anläggningen

Brand och säkerhet

 • Hyresgästen (ansvarig vuxen/lärare/ledare) ska informera sig om och inte överskrida det maximala antalet personer som får vistas i lokalen samtidigt.
 • Hyresgästen (ansvarig vuxen/lärare/ledare) ska informera sig om aktuell utrymningsplan för lokalen och skaffa kännedom om var utrymningsvägar och brandutrustning finns. Hyresgästen ansvarar för att utrymningsvägar och brandutrustning inte blockeras.
 • Nödutgångar får aldrig användas som genväg, ställas upp eller blockeras – inte ens med utrustning, kläder och väskor.
 • Om brandlarmet ljuder ansvarar hyresgästen (ansvarig vuxen/lärare/ledare) för att alla deltagare utrymmer och blir inräknade på återsamlingsplatsen, samt att information lämnas till räddningstjänsten alternativt idrotts- och föreningsförvaltningens personal på plats.
 • Hyresgästen ska omgående meddela brister/felaktigheter som kan leda till olycka eller brand.
 • Vistelse i lokal/anläggning sker på egen risk.
 • Dörrar får inte stå öppna eller ställas upp så att obehöriga kommer in.
 • Fönster och dörrar får inte lämnas öppna efter bokningstillfällets slut vid obemannad anläggning och omklädningsrum.
 • Vid larmutryckning betalar hyresgästen hela utryckningskostnaden vid obemannad anläggning.
 • Grillplatser och eldstäder får användas men de ska vara släckta och helt svala innan ni lämnar.

Dispositionsrätt och överlåtelse

 • Anläggningen får inte beträdas före hyrd tid.
 • Hyresgästen får inte hyra eller låna ut lokalen/anläggningen i andra hand. Den får bara användas till det ändamål och den tid den bokats för.
 • Deltagare i grupp får inte vistas i anläggningen utan ansvarig ledare/vuxen/lärare. Den ansvarige skall lämna anläggningen sist, säkerställa att all utrustning är placerad på angiven plats och plocka undan kvarglömda saker.
 • Vid avvikelser som gör att du inte kunnat utnyttja din bokade tid behöver du omgående kontakta Idrotts- och föreningsförvaltningen senast 1 dag efter avvikelsen.

Grovstädning

 • Hyresgästen ansvarar för att grovstädning utförs på de ytor som nyttjas enligt checklista som finns i lokalen. Detta innebär att plocka upp skräp, spill och lägga i avsedda kärl. Nedsmutsning av golv ska sopas eller torkas. Stolar och bord ska rengöras och återställas.
 • Omklädningsrum och anvisade förråd ska städas och vara i det skick som hyresgästen vill finna det i.

Skada och förlust

 • Hyresgästen är ansvarig och därmed skyldig att betala för skador på anläggningen/lokalen och inventarier som uppstår under hyrestiden.
 • Hyresgästen ska omgående meddela om anläggningen/lokalen inte är i förväntat skick vid bokningstillfällets start. Om personal behöver iordningsställa lokalen efter uthyrningstillfället kommer den hyresgäst som senast hyrt lokalen att debiteras enligt ordningsavgifterna, om inte hyresgästen meddelat att anläggningen/lokalen inte varit i förväntat skick.
 • Lämna inte värdesaker i lokalerna, försvunna eller borttappade saker ersätts inte.

Övrigt

 • Det är alkohol- och rökförbud i alla Göteborgs Stads lokaler.
 • Djur är inte tillåtna i inomhus förutom ledarhund och andra servicedjur. Undantag gäller två utmärkta sovrum i lägergården, samt källarvinden där djur är tillåtna.
 • Vid hjälp med nyckel och taggar av vår jourpersonal tillkommer en kostnad.
 • Hyresgästen får inte sätta upp reklam i eller utanför den bokade anläggningen. Tillstånd måste sökas.

Så hanterar vi dina personuppgifter

När du bokar lokal via idrotts- och föreningsförvaltningen medger du att de
personuppgifter du angett får lagras i en av Göteborgs Stads databaser. Dina
uppgifter kommer bara att användas för det ändamål du lämnat dem för.
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur idrotts- och
föreningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter på

Ordningsavgifter

 • Ej grovstädad lokal/omklädningsrum (ej plockat upp papper, tejp, flaskor med mera) debiteras till självkostnadspris.
 • Vid skadegörelse betalar ni hela skadekostnaden.
 • En kostnad på 518 kronor/timma debiteras om en hyresgäst intar omklädningsrummet tidigare än 30 min innan bokad tid eller lämnar omklädningsrummet senare är 30 min efter bokad tid.
 • Vid förlust av nyckel debiteras 3 310 kronor.
 • Lämnat dörr eller fönster öppet (ytterdörr eller utrymningsdörr) från 733 kronor.
 • Vid larmutryckning betalar ni hela utryckningskostnaden.
 • Hjälp med nyckelhantering av vår jourpersonal från 67 kronor.