Vår skola

Skolan har idag cirka 530 elever, uppdelade på 20 klasser, årskurserna 7-9 och cirka 50 medarbetare.

Personal

Skolledningen består av två rektorer. Personalen är organiserad i arbetslag med mentorskap vilket innebär att alla elever har en lärare som ansvarar för den individuella utvecklingsplanen. Skolan är organiserad med hemvister/korridorer och arbetslag, för att ge eleverna ökad trygghet och underlätta samarbetet mellan lärarna. Två arbetslag har årskurs 7 och 8, ett arbetslag årskurserna 8 och 9 och ett arbetslag har årskurs 9. Arbetslagets lärare/mentorer har sitt arbetsrum i anslutning till hemvisten och eleverna har största delen av sin undervisning förlagd till hemklassrummet. Undervisning i de praktisk-estetiska ämnena sker i ändamålsenliga miljöer.

På skolan arbetar också byråsekreterare, administratör, skolsköterskor, fritidsledare, specialpedagoger, kurator och skolpsykolog.

I vårt kök arbetar fyra kockar/måltidspersonal som både ansvarar för måltider av hög kvalitet och samtidigt arbetar för en god måltidskultur.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka sådana händelser. Planen finns i Hjärntorget. Du kan också kontakta skolan om du vill ha den som ett PDF-dokument.

Våra mål

  • Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling ska förekomma.
  • Alla elever, vårdnadshavare och all personal ska känna sig trygga.
  • Var och en ska bli respekterade och accepterade för den man är.
  • Alla elever, vårdnadshavare och all personal ska känna till Trulsegårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsgruppens arbete.

Lika behandling

Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling för att alla elever ska ha ett rättskydd som är likvärdigt det skydd som finns för skolans anställda. Det handlar om elevernas mänskliga rättigheter och att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. En trygg skolvardag är en förutsättning för att lära och utvecklas.

Syftet med likabehandlingsarbetet handlar om att motarbeta diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det vill säga att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder.

Vi använder Olweus antimobbningsprogram som verktyg i vårt arbete mot mobbning. Vi på Trulsegårdsskolan har valt att sammanföra likabehandlingsplanen med planen mot kränkande behandling och mobbning. Eleverna årskurs 6-9 omfattas av planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Trulsegårdsskolan har en likabehandlingsgrupp, som arbetar efter skolans likabehandlingsplan och som leder skolans personal i arbetet mot kränkande behandling . Gruppen sammanträder regelbundet för att aktivt förebygga och motarbeta mobbing och andra former av kränkande behandling. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och arbetar med alla ärenden som kommer till vår kännedom. Hela personalen är delaktig i arbetet.

Husråd

Vårdnadshavare är en viktig resurs och vi vill ha ett gott samarbete mellan hem och skola. Det är viktigt för oss att vårdnadshavarna kommer till skolan och tar del av sitt barns arbete i skolan. Allt samarbete mellan lärare och vårdnadshavare ska syfta till att hjälpa och stödja eleverna i deras utveckling.

Husrådet på Trulsegårdsskolan består av representanter för vårdnadshavare från våra klasser, elevrådsrepresentanter, lärare samt skolans ledning. Vi träffas två gånger per termin. Husrådet är ett viktigt forum där information ges och diskussion förs, inom de områden som rör elever och vårdnadshavare.

Alla kallelser och protokoll finns i Hjärntorget -  se aktiviteten Trulsegårdsskolan. Har du som vårdnadshavare inget konto så kan du enkelt skaffa det genom att självregistrera dig på inloggningssidan till Hjärntorget. Skolan skickar sedan inloggningsuppgifter för första inloggning. Observera att lösenordet sedan måste ändras var sjätte månad!

Elevråd

Trulsegårdsskolan har aktiva elever som gärna vill vara delaktiga och ha inflytande på verksamheten. Vi har klassråd, elevråd och matråd som är aktiva hela året. Eleverna väljer klassrepresentanter till elevrådet, som träffas några gånger varje termin, skolledningen är med på mötena. Elevrådsprotokoll finns tillgängligt för elever i Hjärntorget.

Matråd

Representanter för elevråd, skolledningen och måltidspersonal samlas regelbundet för att diskutera. Protokollen finns på Hjärntorget.

Anmäl intresse för att gå på skolan

Länk till mer information och anmälan, välja eller byta skola.