Vår skola

Här kan du läsa om vår skola och hur vi arbetar.

Om skolan

Talldungeskolan är har cirka 270 elever i förskoleklass till årskurs 3 och ett fritidshem med tre avdelningar, Vildrosen, Myran och Kotten. Skolan ligger på en höjd i anslutning till naturområdet söder om Lärjeåns dalgång och består av en cirkelformad byggnad med skolgård och lekytor i mitten. 

Arbetssätt

Förskollärare, fritidspedagoger och lärare arbetar tillsammans och använder varierande arbetsformer och arbetssätt i undervisningen. Det gör att eleverna får många olika möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter. 

Personalens ansvar och engagemang 

Skolan har undervisningsgrupper med cirka 25 elever. I huvudsak är det två pedagoger samtidigt i klassrummet under lektionstid. Det gör alla elever synliga och pedagogerna kan därför möta varje individ på rätt nivå. 

En god arbetsmiljö ska prägla arbetet på Talldungeskolan. Vi som arbetar här tar tillsammans ansvar för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö och ett strukturerat arbetssätt för elever och medarbetare. Vi ska möta eleverna med en gemensam syn på etiska och demokratiska värden.

Språkutvecklande arbete

Då vi vet att en god språkutveckling gynnar kunskapsutvecklingen i alla ämnen i skolan fokuserar vi på detta både i arbetet med eleverna och i kompetensutvecklingen för vår personal.

Läxhjälp

Talldungeskolan erbjuder läxhjälp efter lektionstid för elever som har behov av detta. Det är skolans ordinarie lärare som håller i läxhjälpen.

Värdegrundsarbete för att förstå sig själv och andra

Barn behöver få hjälp med att lära sig hantera svårigheter som de möter i vardagen. Självkännedom och empati behövs för att ge trygghet och studiero.

Talldungeskolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor för att stärka gruppernas sociala relationer, förebygga mobbning, stärka elevernas självkänsla, främja inlärningen och utveckla elevernas sociala och emotionella kompetens.

Mångfald som berikar

På Talldungeskolan finns en kulturell och språklig mångfald. Eleverna har olika bakgrund, kommer från olika delar av världen och har olika levnadsvillkor. I skolan möts de på lika villkor. De kunskaper och erfarenheter barnen för med sig använder vi ofta i undervisningen och mångfalden blir en resurs, som gör eleverna bättre rustade i dagens kulturella mångfald.

Vårt arbete med individuella utvecklingsplaner

Varje elev har utvecklingssamtal en gång per termin. Det första utvecklingssamtalet ligger i början av höstterminen då förälder, barn och lärare tillsammans tittar på och samtalar om de senaste skriftliga omdömena, som eleven har fått. Utifrån samtalet skrivs en utvecklingsplan, som anger vad eleven ska arbeta med, för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

I början av vårterminen kallas elev, och förälder för att skriva en ny utvecklingsplan som är baserad på elevens utveckling under höstterminen. 

Mot slutet av vårterminen får eleven skriftliga omdömen, som finns tillgängliga via IT-stödet Hjärntorget eller om så önskas i pappersform. Dessa ligger sedan till grund för det första utvecklingssamtalet i nästa årskurs.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Faddersystem

För att öka tryggheten på skolan har vi ett faddersystem som innebär att årskurs 2 är fadderklasser för förskoleklasserna och årskurs 3 är fadderklasser för årskurs 1. Fadderklasser arbetar tillsammans med olika värdegrundsteman varje månad. 

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Kontakt med föräldrar

Du som är förälder är en viktig tillgång för barnets skolarbete. Med ditt engagemang, dina erfarenheter och kunskaper kan du ge ditt barn ett ovärderligt stöd. På följande vis håller vi kontinuerlig kontakt med dig som förälder:

  • I veckobreven ger vi er föräldrar information om vad som har hänt under veckan och vad som är planerat att göras. Veckobreven läggs ut i Vklass.
  • Vi bjuder in till föräldramöte minst en gång per termin.
  • En gång per termin har vi utvecklingssamtal och går tillsammans igenom den individuella utvecklingsplanen.

Brukarråd

Brukarrådet är ett forum för dialog mellan föräldrar och skolan. Vi försöker ha minst en representant per klass men alla föräldrar är välkomna till Talldungeskolans brukarråd. Från brukarrådet inhämtas synpunkter på verksamheten och skolan.

Elevrådet

Elevrådet är elevernas forum att påverka hur vi ska ha det i skolan. Elevrådet träffas en gång i månaden och består av en representant från varje klass samt lärarrepresentant och rektor.