Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Där Slottsskogen slutar tar förskolan Slottsskogsgatans gård vid. Vi strävar efter att i en lustfylld och trygg miljö kunna bedriva en utvecklande och stimulerande utbildning där barnen dagligen blir sedda, respekterade och bemöts utifrån sina färdigheter och behov.

Om förskolan

Förskolan har fem avdelningar och är förlagda på två hus. I det ena huset vistas de yngre barnen och i det andra huset vistas de äldre barnen. Vi får lunch levererad till oss från Gråberget, frukost och mellanmål tillreds på förskolan. På de flesta avdelningar sover de yngsta barnen utomhus i sina egna vagnar.

Våra lärmiljöer är anpassade efter barnens ålder så att den utmanar och lockar barnen till utforskande och lärande. Vi har en stor gård som ger barnen en varierad miljö och utmaningar för alla åldrar. Personalen är utbildade förskollärare och barnskötare med bred kompetens och engagemang i utbildningen.

Självständighet centralt

Våra lärmiljöer är föränderliga över tid då vi hela tiden utmanar vår verksamhet beroende på vilka som vistas på förskolan. Våra lärmiljöer är anpassade efter barnens behov och intressen där barns självständighet är centralt. Vi låter barnen få ta den tid som de behöver i sitt lärande och utmanar barnen till att agera självständigt i alla situationer. Miljön ska vara tillgänglig och barnen ska kunna ta egna initiativ och inte vara beroende av att vi vuxna ska ta fram material till dem.

I vår utbildning är leken central och vi ser till barns individuella förmågor och stimulerar till vidare utveckling och lärande. Barnens erfarenheter, intressen och kunskaper tas tillvara genom pedagogers observationer och ligger till grund för innehållet i utbildningen.

Barnens utbildning och lärande

Barnens intressen och behov fångas upp av pedagogerna genom ett närvarande förhållningssätt. Pedagogerna dokumenterar systematiskt barnens processer för att säkerställa att barnen får möta alla mål från förskolans läroplan under sin förskoletid genom ett projektinriktat arbetssätt. Det kan utvecklas till små och stora projekt där pedagogen förhåller sig som handledare och medforskare i samspelet med barnen i arbetet mot valda mål.

Vår utbildning är förlagd både inomhus och utomhus. Vi lägger stor vikt vid barnens utevistelse och tar vara på alla miljöer på vår fantastiska gård. Gården består av olika delar som är anpassade för att ge alla barn utmaningar oavsett ålder. Gården ligger i anslutning till Slottsskogen vilket berikar barnen att få ta del av den miljön.

Vi ser barnet som kompetent, ser vad det kan och förmår i form av att skapa möjligheter och inte begränsningar för barnen. Vi dokumenterar vår utbildning och lyfter fram processen i det barnen gör, så att barnens lärande och utveckling synliggörs både för barn och vuxna.  För oss är barnens processer viktigast och inte resultatet, processen ger barnen erfarenheter. Vi strävar efter att skapa en utbildning av hög kvalitet som är trygg, utmanande och full av glädje.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte och öppet hus