Djurparkernas arbete

Djurparker som är anslutna till Europeiska och Svenska djurparksföreningar har som syfte att främja biologisk mångfald genom praktiskt bevarandearbete, utbildning och forskning. Slottsskogens djurpark arbetar för att förena det arbetet med att ge besökaren en trevlig upplevelse.

Utbildning och information

Omkring åtta miljoner människor besöker årligen svenska djurparker. Det gör djurparker i Sverige till en viktig plattform för lärande om djur och natur. Djurparkerna strävar inte bara efter en ökad kunskap om djurens biologi, utan också efter att väcka tankar om vikten av biologisk mångfald och att genom upplevelser inspirera till en medveten hållbar livsstil.

Slottsskogens djurpark arbetar med information och utbildning för allmänheten på flera sätt, bland annat genom informationsskyltar, webbplats, sociala medier, kurser, seminarier och temadagar.

Eftersom det personliga mötet är en viktig kanal för ökad kunskap och medvetenhet och har Slottsskogen dagliga informationsstunder vid flertalet av våra arter. De sker i samband med att djuren får mat, eftersom djuren är mer aktiva då. Under sommarhalvåret finns möjlighet till närkontakt med flera av våra lantraser på Barnens zoo. På Barnens zoo finns alltid personal närvarande för att möta besökare och berätta om djuren.

Utbildning för skolor

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp och Slottsskogens djurpark erbjuder kostnadsfria lektioner för skolklasser i grundskolan. Lektionerna har olika teman och är tydligt kopplade till läroplanens målsättningar. Mer information om lektionerna och bokningsmöjlighet finns på KuBo.

Slottsskogen är en lämplig arena för upplevelsebaserat lärande och många skolklasser besöker parken på egen hand. Djurparken och Barnens zoo med dess information är ett vanligt inslag vid dessa besök. I parken finns också Fruktlunden som är ett uteklassrum där pedagoger kan genomföra sin egen lektion om pollinatörer utifrån ett färdigt lektionsmaterial som finns på lärtorget.se.

Guidade turer för övriga grupper

Frågor kring guidade turer och bokningsförfrågningar skickas till bokning@stadsmiljo.goteborg.se.

Examensarbete

Studenter på kandidat- och masternivå som behöver en plats att förlägga sin praktiska del av examensarbetet, kan göra det i Slottsskogens djurpark. Kontakta oss via bokning@stadsmiljo.goteborg.se, så återkommer vi.

Bevarande av arter

Djurparkers verksamhet ska gynna bevarande av biologisk mångfald. Det är en förutsättning för att få tillstånd att bedriva en djurpark. Förutom arbetet med att väcka medvetenhet kring vikten av biologisk mångfald arbetar djurparker med praktiskt bevarande av hotade arter. Det praktiska bevarandearbetet kan handla om att bedriva avel på hotade arter för nutida eller eventuellt kommande utsättningar i naturen. Det kan också handla om arbete med att bevara de hotade arternas livsmiljöer, deltagande i fältarbete eller insamling av pengar till andra organisationers bevarandeprojekt.

Slottsskogens djurpark har många hotade lantraser och deltar på så vis för bevarandet av dessa unika, specialanpassade och inhemska raser. Djurparken har också arterna Humboldtpingvin och skogsren som båda är hotade arter.

Parken bidrar också till främjande av biologisk mångfald i vår närmiljö genom skötselåtgärder i parken. Exempelvis sandbäddar, ängar och död ved som gynnar pollinatörer och skötsel av dammar som gynnar bland annat den större vattensalamandern. Slottsskogen engagerar sig också i det bevarandearbete av den starkt hotade fjällräven som WWF och projektet Felles fjellrev bedriver. I parken finns en större informationsstation som presenterar fjällräven, dess hot och vad man som privatperson kan göra för att hjälpa arten – till exempel att skänka pengar till projektets fältarbete och stödutfodring.

Slottsskogen är också delaktiga i flera nätverk och grupper med fokus på bevarandearbete, bland annat Svenska djurparksföreningens bevarandegrupp, Jordbruksverkets råd för bevarande av husdjursgenetiska resurser,  EAZAs strategigrupp för skogsvildren samt Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier.

Forskning och kunskapsdelning

I Slottsskogen bedrivs studier inom flera olika ämnesområden. Dels bedrivs forskning om djurhållning i hägn, dels inom ekologi. Nyligen utförda studier inom dessa områden har undersökt hur pingvinerna påverkas av besökare, samt hur konkurrens mellan tam- och vildbin ser ut. Studier inom pedagogik och lärande om natur bedrivs också. Kunskap hämtad från djur i hägn utgör ofta en viktig grund för tolkning av studier, förvaltning och bevarandearbete i det vilda. Vissa studier i parken har haft detta syfte, till exempel utveckling av redskap som ska förhindra att sälar fastnar i fiskenät.

Slottsskogen är också en arena för studier kring utformning av hållbara städer och är delaktig i projektet ”Hållbara smarta parker”, vilket är ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna. I detta projekt undersöks hur parker ska kunna skötas optimalt med avseende på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen.

Förena nytta med nöje

Djurparker är en mycket gammal företeelse och från början hade djurparker som enda syfte att fungera som ett nöje för besökarna. Så småningom blev utbildning också ett syfte och senare adderades även ett aktivt bevarandearbete som en hörnsten.

Även om djurparker idag inte bedrivs som en ren rekreation är förstås tanken att du som besöker en djurpark ska ha en trevlig och rolig dag. I Slottsskogens djurpark försöker vi förena lärande och nöje, så att du som besöker oss får en trevlig, lärorik och inspirerande dag medan du tar del av djurens fascinerande liv - på håll eller i närkontakt.  

Höga krav på djurhållning i park

Till skillnad från museum, naturprogram, djurböcker med mera vilar djurparkernas grund på de levande djuren. För att djuren ska ha en bra tillvaro ställs höga krav på verksamheten och djurparker regleras av många olika lagar och styrdokument.

I Slottsskogens djurpark prioriteras djurens välmående högt. Även om djurens miljö inte kan göras identiska med det vilda, ska djurens hägn och skötsel ge dem förutsättningar att utöva naturliga beteenden - så som att röra sig, leta föda, social samvaro och vila.

Även om många av de djur som hålls i djurparker ursprungligen är ”vilda djur” så kommer djuren som du ser i hägnen ytterst sällan från det vilda. I de fall då det sker handlar det om föräldralösa ungar eller skadade individer. På grund av att de individer som finns i djurparker är i princip isolerade från deras vilda artfränder är en långsiktigt planerad avel mycket viktig, och djurparker (i Sverige och runt om i världen) bedriver därför aveln gemensamt. 

Ett exempel på detta är skogsren där det genom Europeiska djurparksföreningen sker en koordinerad avel som ger friska djur med bra gener och där djur från den gemensamma djurparkspopulationen sätts ut i det vilda.

Läs mer om