Vår skola

Vi arbetar mycket med vad som är viktigt för våra elever för att nå höjden av sin potential. För att nå detta behöver vi hjälpa alla elever med deras TALANG!  Utan TALANG – ingen kunskapsutveckling. Detta är grunden för all undervisning hos oss.

Välkommen på en liten rundvandring i några av alla våra fina lokaler på Slottsbergsskolan.

Talang står för:
Trygghet
Ansvar
Lärande
Allas lika värda
Nyfikenhet
Gemenskap

Hemvister/nav

Eftersom ”The Sky is the Only Limit” så har vi döpt alla våra hemvister/nav efter planeter och dess månar.

Förskoleklass – Neptunus
Åk 1 – Saturnus
Åk 2 – Jupiter
Åk 3 – Tellus

Förskoleklass

Förskoleklassen är bron mellan förskola och skola. Den är obligatorisk och ska stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska utgå från elevernas intressen och behov, främja fantasi och lärande genom lek, rörelse och skapande. Vi förbereder eleven kunskapsmässigt och socialt för skolans åk 1 genom att arbeta med språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang och uttrycksformer, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.

Årskurs 1 och 2

I årskurs 1 då lär sig eleven läsa, skriva och räkna. Många elever kan dock detta innan, men detta är inget skolan förväntar sig. Skolan undervisar i skolämnen utifrån läroplanen, Lgr22, dess kursplaner samt utifrån den lagstadgade tiden varje ämne ska ha.

På schemat finns både svenska och matematik men även samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen. Eleverna har också idrott, musik och teknik.

Fritidshem

Här erbjuds eleverna en meningsfull fritid, en varierad och kreativ undervisning som utgår från läroplanen, Lgr22, kap 1,2 & 4, där elevens behov intressen och erfarenheter tas tillvara samtidigt som eleverna utmanas till utveckling både socialt och praktiskt. Lärmiljön är inspirerande och ger utrymme för allt från styrd verksamhet till omsorg, fritt arbete och vila. Alla fritidslärare arbetar tillsammans och planerar undervisningen i Frippar utifrån kartläggning av verksamheten.

Slottsbergsskolans fritidshem har två avdelningar – Titan och Callisto.

Titan – Måne till Saturnus

Titan är den avdelning som du hämtar ditt barn på när du hämtar efter klockan 16:00.
Här finns barn från förskoleklass till åk 2.

Callisto – Måne till Jupiter

Callisto är den andra av våra två fritidsavdelningar. Den stänger klockan 16:00.
De barn som slutar senar går då över till avdelningen Titan. Här finns barn från förskoleklass till åk 2.

Mentorer och arbetslag

Till varje årskurs hör ett arbetslag med lärare som undervisar eleverna. Slottsbergsskolan har arbetslag med både klasslärare med full ämnesbehörighet samt fritidslärare med sin kompetens inom praktiskt- och socialt arbete.

Varje elev har en mentor. Det är till mentor du som vårdnadshavare vänder dig till om du har frågor kring undervisningen och ditt barn. Det är också mentor som håller utvecklingssamtal med eleven och som följer upp närvaro samt säkerställer att eleven bidrar till samt upplever trygghet och studiero.

Trygghet och trivsel

För att främja en god och trygg miljö i skolan och för lärande har vi en gemensam värdegrund.
Den har vi som arbetar på Slottsbergsskolan arbetat fram genom diskussioner kring hur vi möter elevernas behov utifrån Mazlows behovspyramid samt vad det betyder för oss. Vår värdegrund har vi också kopplat till läroplanen.

På Slottsbergsskolan har vi förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller funktionshinder. Vi har också förbud mot mobbning och en skyldighet att utreda alla kränkningar.

Lika behandling

Om en elev blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en vuxen på skolan ska man vända sig till sin lärare, någon annan vuxen på skolan, eller biträdande rektor/rektor.

Vi på skolan ska hjälpa alla elever. Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete samt vad vi kan göra för att stötta den som blivit kränkt samt utreda den kränkande situationen. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Slottsbergsskolan har vi ett brukarråd, som är ett forum för samverkan mellan vårdnadshavare och oss medarbetare på skolan. På brukarrådet diskuterar vi saker som elevernas lärande, elevernas fysiska och sociala lärmiljö, arbetsmiljö och budget.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Slottsbergsskolan använder vi oss av Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. Där kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

Varje årskurs har klassråd regelbundet och på skolan genomför vi elevråd regelbundet som utgår från de värdegrundsfrågor vi valt att fokusera på utifrån vårt värdegrundsarbete.