Vår skola

Vi arbetar mycket med vad som är viktigt för våra elever för att nå höjden av sin potential. För att nå detta behöver vi hjälpa alla elever med deras TALANG!  Utan TALANG – ingen kunskapsutveckling. Detta är grunden för all undervisning hos oss.

Välkommen på en liten rundvandring i några av alla våra fina lokaler på Slottsbergsskolan.

Vi arbetar mycket med vad som är viktigt för våra elever för att nå höjden av sin potential. För att nå detta behöveri hjälpa alla elever med deras TALANG! Utan TALANG – ingen kunskapsutveckling. Detta är grunden för all undervisning hos oss. Talang står för:

 • Trygghet
 • Ansvar
 • Lärande
 • Allas lika värda
 • Nyfikenhet
 • Gemenskap

Hemvister/nav

Vi har döpt alla våra hemvister/nav efter planeter och dess månar:

 • Förskoleklass – Neptunus
 • Årskurs 1 – Saturnus
 • Årskurs 2 – Jupiter
 • Årskurs 3 – Tellus

Förskoleklass

Förskoleklassen är en bro mellan förskola och skola. Den är obligatorisk och ska främja elevernas utveckling och lärande. Undervisningen utgår från elevernas intressen och behov och uppmuntrar fantasi och lärande genom lek, rörelse och skapande. Vi förbereder eleverna både kunskapsmässigt och socialt för årskurs 1. Detta gör vi genom att arbeta med:

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Matematiska resonemang och uttrycksformer
 • Natur, teknik och samhälle
 • Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse

Genom detta tillvägagångssätt stödjer vi en helhetlig utveckling för varje elev.

Årskurs 1 och 2

I årskurs 1 lär sig eleverna läsa, skriva och räkna. Många elever kan redan detta innan, men det är inget som skolan förväntar sig. Undervisningen följer läroplanen och dess kursplaner samt den lagstadgade tiden för varje ämne.

På schemat finns både svenska och matematik men även samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen. Eleverna har också idrott, musik och teknik.

Fritidshem

Fritidshemmet erbjuder en meningsfull fritid och en varierad och kreativ undervisning baserad på läroplanen. Elevernas behov, intressen och erfarenheter tas tillvara, och de utmanas till utveckling både socialt och praktiskt. Lärmiljön är inspirerande och ger plats för styrd verksamhet, omsorg, fritt arbete och vila. Fritidslärarna planerar undervisningen utifrån kartläggning av verksamheten.

Slottsbergsskolans fritidshem har två avdelningar – Titan och Callisto.

 • Titan – Måne till Saturnus: Här hämtas barnen efter klockan 16. Avdelningen har barn från förskoleklass till årskurs 2.
 • Callisto – Måne till Jupiter: Denna avdelning stänger klockan 16, och de barn som stannar senare går då över till Titan. Även här finns barn från förskoleklass till årskurs 2.

Mentorer och arbetslag

Varje årskurs har ett arbetslag med lärare som undervisar eleverna. Slottsbergsskolan har arbetslag med både klasslärare och fritidshemslärare med kompetens inom praktiskt och socialt arbete.

Mentor: Varje elev har en mentor. Som vårdnadshavare vänder du dig till mentorn med frågor om undervisningen och ditt barn. Mentorn håller utvecklingssamtal, följer upp närvaro och säkerställer att eleven känner trygghet och studiero.

Trygghet och trivsel

För att främja en god och trygg miljö i skolan och för lärande har vi en gemensam värdegrund.

På Slottsbergsskolan har vi förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller funktionshinder. Vi har också förbud mot mobbning och en skyldighet att utreda alla kränkningar.

Likabehandling

Om en elev blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en vuxen på skolan ska man vända sig till sin lärare, någon annan vuxen på skolan, biträdande rektor eller rektor.

Vi på skolan ska hjälpa alla elever. Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete samt vad vi kan göra för att stötta den som blivit kränkt samt utreda den kränkande situationen. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Slottsbergsskolan har vi ett forum för vårdnadshavare, för samverkan mellan vårdnadshavare och oss medarbetare på skolan. Där diskuterar vi saker som elevernas lärande, elevernas fysiska och sociala lärmiljö, arbetsmiljö och budget.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Slottsbergsskolan använder vi oss av Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. Där kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

Varje årskurs har klassråd regelbundet och på skolan genomför vi elevråd regelbundet som utgår från de värdegrundsfrågor vi valt att fokusera på utifrån vårt värdegrundsarbete.