Vår skola

På Slottsbergsskolan växer vi genom positivt, ömsesidigt beroende, delaktighet, stödjande samspel samt gemensamt och eget ansvar.  Här når vi vår fulla potential

På Slottsbergsskolan arbetar vi med kooperativt lärande, vilket innebär att lärande sker bäst tillsammans med andra. Det kan till exempel se ut så här:

 • Eleverna får ett gemensamt mål de ska uppnå tillsammans
 • Eleverna uppmuntras att samtala och stötta varandra
 • Eleverna får feedback av läraren och möjlighet att reflektera kring sitt samarbete

Eleven uppmuntras att tänka dynamiskt kring sin kunskapsutveckling och möts av lärare och pedagoger som ger en formativ bedömning i syfte att utveckla elevens kunskaper.

Formativ bedömning innebär att läraren i samarbete med eleven reflekterar över:

 • Vilka är målen med undervisningen och hur når vi målen
 • Hur ligger eleven till i förhållande till målen
 • Vilken återkoppling ger bäst hjälp till eleven för att gå vidare 
 • Vilka förändringar i undervisningen hjälper eleven vidare i sin kunskapsutveckling

Slottsbergsskolans arbetssätt 

På Slottsbergsskolan sätter vi elevens trygghet och lärande i centrum. Det gör vi genom att eleverna får en likvärdig utbildning, oavsett vilken klass de går i.  Vi har en tydligt pedagogisk inriktning och en likvärdig struktur på lektionerna. Vi har ett flerlärarsystem, där flera lärare arbetar tillsammans i två klasser ur samma årskurs. Fler lärare runt klassen ger ökad trygghet och mer tid till eleverna. I de yngre åldrarna ingår även fritidspedagoger i arbetslaget. De arbetar tillsammans med lärarna med fokus på elevens hela skoldag. Dessutom har lärarna tid avsatt för samplanering för att eleven återkommande ska få fördjupade kunskaper utifrån samma tema, men i olika ämnen.

Mentorer och arbetslag

På Slottsbergsskolan har eleverna en mentor i stället för klassföreståndare. En mentor har det övergripande ansvaret för elevens trygghet och det sammanhållna ansvaret för elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Det är även mentorn som du som vårdnadshavare i första hand har kontakt med, gällande frågor som berör ditt barns skoldag. Mentorn ansvarar också för utvecklingssamtalet.

Tillsammans

Tillsammans är ett viktigt ord på Slottsbergsskolan. Genom arbetet med kooperativt lärande skapar vi starka band mellan elever och lärare. Alla elever känner att de har en viktig uppgift både i sin grupp och i sin klass. Alla elever känner att de bidrar i den gemensamma kunskapsutvecklingen. Vi ser varandras olikheter som en styrka och tillgång.

Samarbetet mellan elever utvecklar deras kunskaper och sociala förmågor samtidigt. I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktig och styrande roll. Lärarens uppgift är att organisera eleverna att lära sig i par och grupper där varje elevs bidrag i olika övningar ska leda till att hela gruppen lär sig. Undervisningens innehåll struktureras med hjälp av fem grundprinciper och med stöd av olika strukturer.

De fem grundprinciperna:

 • Positivt och ömsesidigt beroende
 • Eget ansvar
 • Lika delaktighet och samtidigt stödjande samspel
 • Förmåga att samarbeta
 • Återkoppling och reflektion

Forskning visar att detta sätt att organisera för lärandet skapar trygga relationer mellan elever och högre närvaro. Forskningen har också visat att arbetssättet minskar behovet av särskilt stöd till enskilda elever.

Hållbart på flera sätt

Skolbyggnaden inspirerar till lärande, möten och gemenskap. Det finns en rad olika lärmiljöer där elevernas olika sätt att lära tas tillvara på och utmanas. Eleverna arbetar och lär i klassrummet, men även i andra rum med olika storlekar och funktioner. Vi ser eleven som en nyfiken och klok person. De egenskaperna tar vi tillvara på i skolans demokratiska arbetssätt.

Hållbarhet är ett ord som genomsyrar Slottsbergsskolan. Vi är alla stolta över vår skola. Skolbyggnaden och dess inredning är viktig för både trivsel och lärande. Alla är delaktiga i att skolan är och förblir något att vara stolt över. Att ta ansvar för den fysiska miljön innebär att vi även värnar om naturens resurser och skolans ekonomi. På Slottsbergsskolan arbetar vi hållbart vad det gäller miljö såväl som socialt och ekonomiskt.

Förskoleklass

På Slottsbergsskolan finns två förskoleklasser. I förskoleklassen läggs grunden för elevernas utveckling och lärande med leken som verktyg. Här ska ditt barn ha roligt och känna sig trygg. Här får ditt barn får möjlighet att lära och utveckla sig genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Fritidshem

På fritidshemmet har eleverna tillgång till en mängd aktiviteter för att skapa och utveckla sin kreativitet. Det finns bland annat bildsal, musiksal och idrottssal. I fritidshemsverksamheten står elevernas behov, intressen och erfarenheter tillvara i undervisningen samtidigt som eleverna utmanas kontinuerligt genom nya upptäckter.

Trygghet och trivsel

För att främja en god och trygg miljö för lärande har vi en gemensam värdegrund. Att ha en gemensam värdegrund innebär att vi enats kring en rad olika skyldigheter och rättigheter för personal, elever och vårdnadshavare. På Slottsbergsskolan precis som på alla skolor har vi förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller funktionshinder. Vi har också förbud mot mobbning och en skyldighet att utreda kränkningar.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Slottsbergsskolan har vi ett brukarråd, som är ett forum för samverkan mellan vårdnadshavare och oss medarbetare på skolan. På brukarrådet diskuterar vi saker som elevernas lärande, elevernas fysiska och sociala lärmiljö, arbetsmiljö och budget.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Slottsbergsskolan använder vi oss av Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. Där kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.