Foto: Rangströmslidens förskola

Vår förskola

Rangströmsliden 3 har en avdelning som heter Tärnan och ni hittar oss på Masthuggsterrassen nära Oscar Fredriksskolan. Här arbetar tre utbildade pedagoger och det lilla formatet gör det familjärt och trivsamt. Vi ser samarbetet med dig som förälder som mycket viktigt och tillsammans gör vi det bästa för ditt barn.

Utomhusmiljön skapar goda förutsättningar för lek, här finns gungor, sand och klätterställning. Vi tar ofta promenader i närområdet och utforskar det tillsammans med barnen. Vi fångar upp barnens intressen, undersöker, samtalar och dokumenterar.

Barnkonvention, normkreativitet och integritet.

Läroplanen uttrycker att ”förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.” På Rangströmsliden har vi en lång tradition av att arbeta med normer och värden.

Vår målsättning är att alla barn ska få växa utifrån sina egna förutsättningar och få den stöttning och utmaning de behöver. Förtroendefulla relationer är viktiga för oss och en förutsättning för lärande och trygghet. Vi stöttar barnet i det sociala samspelet, ger verktyg för konflikthantering och hjälper barnen att respektera varandras integritet.

Språkutvecklande undervisning

Undervisning i förskolans värld innebär att i leken, omsorgen och vardagsrutinerna utmana barnens föreställningsvärld, sätta ord på företeelser och känslor, skapa dialog, delaktighet och inflytande. Språk och läsning är centralt för oss och sagor och böcker en outsinlig källa till samtal och ny kunskap.

Vi arbetar aktivt med ordförråd, begrepp och kommunikation. Goda kunskaper i det svenska språket ger förutsättningar att ta till sig skolans undervisning längre fram. I ett långsiktigt perspektiv vill vi ”främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor.” (Lpfö 18)

Både hos barn och pedagoger finns flera olika språkkompetenser som vi tar tillvara på i undervisningen. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald och därför är nyfikenhet på olika språk och kulturer viktigt.

Vi kompletterar det verbala språket med visuellt stöd såsom tecken som stöd och bilder och det möjliggör för de barn som ännu inte har språket att delta i gemenskapen och förstå vad som händer under dagen. Tydliga rutiner och återkommande inslag i vardagen gör dagen förutsägbar för barnen och skapar trygghet.

Matematik och naturvetenskap.

Grundläggande matematik innebär att se mönster, identifiera egenskaper och sortera, konstruera och arbeta med hypoteser och problemlösning. Naturvetenskapliga experiment, odling och återvinning är återkommande inslag i vår undervisning och alltid mycket uppskattat.

Vi går ofta på promenader och utforskar närmiljö och skog. Vår- och hösttecken, småkryp och fåglar fångar barnens intressen och ger upplevelser som vi sen kan samtala och skapa utifrån. Med iPad dokumenterar vi tillsammans med barnen och reflekterar över våra upplevelser och lärande.