Foto: Cecilia Bewick

Vår förskola

Förskolan Örlogsvägen 20 ligger i en spännande, vacker byggnad med stor härlig gård i området Nya varvet. Vi har naturen runt knuten med närhet till både hav, skogsområden och allmänna kommunikationer. Förskolan har fyra hemvister, ett stort gemensamt torg och ateljé. Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vårt arbetssätt bygger på relationell pedagogik.

Om vår verksamhet

Vår förskola präglas av en positiv anda och framtidstro. Vi skapar meningsfulla sammanhang där barnen har tillit till sin egen förmåga, till andra och sig själv. Vår verksamhet och miljö formas utifrån barnens erfarenhetsvärld där barnen uppmuntras och utmanas att skapa föränderlig kunskap och mening. Vi organiserar oss i projektarbeten där barnens inflytande över innehåll, material och upplägg är grunden. Pedagogisk dokumentation är för oss ett viktigt verktyg där barnen kan få makt över sitt eget lärande och vara delaktiga i utbildningens utformning. 

Barnen har tillgång till rika material och ges stora möjligheter att upptäcka, undersöka, lära och utvecklas i inspirerande och kreativa lärmiljöer. Lärmiljöerna är uppbyggda i zoner som hela tiden förändras av pågående projektarbete, barnens intresse och behov. Projekten i utbildningen utgår från barns hundra språk, det vill säga barns olika sätt att uttrycka sig.

Vi arbetar med lyssnandets pedagogik. Det pedagogiska ledarskapet är präglat av att barnens röst och åsikter är viktiga. Vi ser barnen som fantasirika med stor upptäckarglädje och med en vilja att lära. Miljö, skapande och mötesplatser är tre viktiga grundord. Det har vi tagit fasta på när vi planerat utbildningen på förskolan. 

Avdelningar och personal

Förskolan Örlogsvägen 20 har fyra hemvister fördelade på två plan. Vi har en gemensam ateljé och även ett stort gemensamt torg. Undervisningen sker både inne och ute. Vi har en stor grönskande trädgård.

Här arbetar legitimerade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter. Vi har samarbete med Göteborgs universitet och tar regelbundet emot både studiebesök och studenter från lärarprogrammet.

Pedagogik inspirerad av Reggio Emilia-filosofin

Vårt arbetssätt och förhållningssätt inspireras av de bärande tankar som finns i staden Reggio Emilias förskolor i norra Italien. Reggio Emilia-filosofin är ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på en humanistisk livsinställning där man har en stor tro på människans möjligheter och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta. Vi strävar efter att utveckla dem i vårt sammanhang, utifrån våra förutsättningar och utifrån de barn och pedagoger som finns här.

Barn är medmänniskor och samhällsmedborgare, de är värdefulla här och nu. Varje barn är en egen individ med egen inneboende drivkraft och kompetens. Barn är viktiga, aktiva, unika och har sitt eget sätt att vara, tänka och lära. Vi värnar om vikten av att respektera och ha en tro på barnen. Barns alla olikheter är en tillgång för gruppen.

Målarlåda och teckning med många färger.Foto: Cecilia Bewick

Utforskande arbetssätt och aktiva lärmiljöer

Barns delaktighet, inflytande och demokrati speglar förskolans arbetssätt. Tillgängligt material i en tydlig pedagogisk miljö ger barnen möjlighet att vara delaktiga i utformande och i val av aktiviteter. De pedagogiska lärmiljöerna är anpassade för att skapa möten mellan barn och är anpassade för ett utforskande arbetssätt där barnen kan pröva sina hypoteser, tankar och idéer.

Genom pedagogisk dokumentation lyfter vi fram vad barnen gör och tänker, så att barnens lärande och utveckling synliggörs. Vi återför och reflekterar dokumentationen för och med barnen i olika mötesforum.

Vårt projektinriktade arbetssätt är processorienterat och bygger på ett postkonstruktionistiskt perspektiv – att kunskap är kontextuellt. Vi tror att lärande utformas i processer tillsammans med andra. Projekten kan vara små eller stora och undervisningen utgår från förskolans läroplan. Pedagogerna har en handledande och medforskare roll i samspelet med barnen.

Barnen delas i mindre grupper under dagen. Detta för att ge alla barn möjlighet till delaktighet och att ta för sig i aktiviteter. Barngruppens sammansättning är viktig för att alla barn ska få komma till sin rätt och göra sig kompetenta. Grupperna är ibland fasta och ibland utifrån intresse.

Ett barn står framför en bild som är projicerad på väggen. I lärmiljön finns hyllor med klossar.Foto: Charlotte Geijer

En dag på förskolan

  • frukost
  • projektarbete
  • lunch
  • vila
  • mellanmål
  • projektarbete

Undervisning och lek sker både inne och ute.

Alla hemvister har öppet 7.30-16.30. Innan och efter det är alla tillsammans i våra gemensamma utrymmen. Vid dessa tider samverkar all personal på förskolan och du möter därmed andra pedagoger än de som arbetar på den egna hemvisten.