Vår skola

Kungsladugårdsskolan är en skola med 600 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt anpassad grundskola. Den byggdes 1936 och ligger i mitten av Majorna och har närhet till både skog och hav. Med sitt centrala läge är det lika lätt att ta sig till centrum som till den södra skärgården.

Om skolan

Skolan har åldershomogena grupper. Skolan har fritidshem för elever upp till årskurs 6.

Alla elever ska känna trygghet och trivsel så att de lär sig så mycket som möjligt. "Alla barn är allas barn" vilket innebär att alla vuxna tar ansvar för alla våra elever oavsett vilken klass de går i. Vi har ett skolråd som träffas en gång per månad.

Anpassad grundskola

På Kungsladugårdsskolan finns anpassad grundskola från årskurs 1 till 6.
Eleverna är uppdelade i fyra grupper. I den anpassade grundskolan anpassas undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättning. Anpassad grundskola är en rättighet för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och som därför inte når upp till grundskolans kunskapskrav.

Arbetssätt

På Kungsladugårdsskolan ska vi tillsammans med vårdnadshavarna skapa förutsättningar för eleverna att bli goda:

  • Medmänniskor
  • Medarbetare
  • Medborgare

Mål

Kungsladugårdsskolan ska främja lärandet och skapa delaktighet och inflytande. Det ska också vara en trygg och hälsofrämjande skola.

Grundläggande värderingar

  • Vi har respekt och förståelse för varandra.
  • Vi ser människors olikhet som en tillgång.
  • Vi tar aktivt avstånd från all form av diskriminering och annan kränkande behandling.
  • Vi använder en god samtalston och är justa mot varandra.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Kamratstödjare

På Kungsladugårdsskolan arbetar vi med kamratstödjare genom olika aktiviteter som exempelvis KungenVännerna, kompisraster, värderingsövningar och schemabrytande dagar. På Kungsladugårdsskolan är alla barn allas barn vilket innebär att alla vuxna tar ansvar för alla våra elever oavsett vilken klass de går i.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

På Kungsladugårdsskolan finns ett skolråd för dialog med skolan. För eleverna ges elevinflytande både genom klassråd och elevråd samt genom delaktighet och inflytande i undervisningen.

Skolrådet ger vårdnadshavare en möjlighet att föra dialog med skolan och komma med förslag och synpunkter.

För ett ökat elevinflytande ges eleverna möjlighet att delta i klassråd, elevråd, matråd och KungenVännerna.
Vi arbetar både med den formella delaktigheten och den informella delaktigheten genom påverkan i vardagen och i undervisningen.