Vår förskola

Här kan du läsa mer om vår förskola hur vi arbetar och hur en dag kan se ut.

Avdelningar

Karduansmakaregatans förskola invigdes i januari 2009 och består av fyra hemvister som är indelade i två spår, Lilla Spåret och Stora Spåret. Spåren är sedan indelade i så åldershomogena grupper som det är möjligt.

Lokaler med plats för lärande och lek

Spåren binds samman av ett nav i form av vår stora sal. Där möts barn och pedagoger framförallt på morgonen och på eftermiddagen. Pedagogerna har valt att arbeta med miljöerna och skapat olika stationer som uppmuntrar till lärande.

Lokalerna är möblerade så att barnen uppmuntras till att vara i smågrupper. De olika rummen ska ge barnen möjlighet att experimentera och utforska olika slags material. Vi har vårt material på låga hyllor som är tillgängliga för barnen. De ska kunna ta egna initiativ och inte vara beroende av att vi vuxna ska ta fram material. Detta stimulerar barnen att göra meningsfulla och roliga saker tillsammans.

Det är viktigt att vi i verksamheten utnyttjar alla barnens sinnen med till exempel bild, form, drama, musik och rytmik. Att leka och arbeta med sina sinnen är ofta en öppen process utan ett givet slut.

Rolig och utmanande gård

Gården är ett stort rum som uppmuntrar till samarbete på olika sätt. Barnen har bland annat möjlighet att klättra, balansera, springa, måla och leka med vatten,

Under veckan tar vi tillvara på naturen som finns alldeles utanför gården. Barnens allsidiga utveckling gynnas genom att vara utomhus.

Vi arbetar efter Reggio Emilia-filosofin

Det som är spännande med Reggio Emilia-filosofin är att det är en filosofi och ingen pedagogik. Filosofin är ett sätt att se på barn och barns lärande. Att se barn som kompetenta individer som kan och vill.

Filosofin är en levande idé som hämtar kraft från barnen och det aktuella sammanhanget. Den är i ständig förändring med barnens intressen och behov som utgångspunkt. Arbetet formas och förändras hela tiden utifrån barnets intresse och nyfikenhet, samt i takt med att de uppmuntras att pröva sina olika teorier.

Förskolans värdeord är upptäckarlust, glädje, omtanke och ansvar. Barnen ska få experimentera, leka, forska och utforska i en tillåtande miljö där de får möjligheter att vara individer med olika behov och kompetenser.

Dagarna på förskolan

Förskolan öppnar 6.15 och då är spåren tillsammans i salen. När det är dags för frukost delar spåren på sig.

Samling

Någon gång under dagen har vi en samling, tiden kan variera på de olika avdelningarna. I samlingen pratar vi om vad som är aktuellt just nu för barngruppen. Vi ser också samlingen som en lärsituation där vi använder oss av olika begrepp, matematik, sång, lek och arbete med tema eller projekt.

Utelek

Varje dag ges barnen möjlighet till lek ute, både i planerade och fria aktiviteter. Oftast är vi ute innan lunch och efter mellanmålet avslutar vi dagen tillsammans ute på gården.

Vilan

Beroende på barnens ålder ser vilan olika ut. En del barn behöver sova och andra kanske vilar en stund eller lyssnar på en saga för att få återhämtning.

Andra aktiviteter

Vi tar tillfället i akt när det erbjuds teater i närområdet och gör olika utflykter när det passar in. För att stärka vi-känslan har hela förskolan en sångstund tillsammans varje vecka.

Tillsammans med barnen firar vi lucia och har en fest för 6-åringarna som ska till skolan. Föräldrarna inbjuds till drop in fika och brukarrådet anordnar en sommaravslutningen tillsammans med förskolan.

Maten på förskolan

Maten tillagas på förskolan. Barnen i förskolan serveras god, vällagad och näringsriktig mat. Måltiden är en integrerad del i det pedagogiska arbetet.

Måltiden ska ge goda matvanor och uppmuntra barnen att steg för steg, börja äta allsidig och varierad kost. I allt detta är vuxna förebilder. Måltiden kan vara ett tillfälle till lärande i matkultur och är ett forum för språkutveckling, finmotorisk träning och social samvaro.

Inskolning och föräldradialog

På förskolan arbetar vi med att du och ditt barn ska känna sig trygga. Vi tror att en bra start är att inskolningen fungerar bra. Det ska vara roligt och lustfyllt att vara på förskolan. När flera barn börjar samtidigt på förskolan har vi en gruppinskolning.

Föräldrarna inbjuds till ett föräldramöte på förskolan där personalen informerar om hur inskolningen ska gå till. Barn och föräldrar kommer på besök till hemvisten. Vi arbetar medvetet för kontinuitet och igenkännande för barnet. Under inskolningen deltar föräldern i alla aktiviteter med sitt barn till exempel lek, vila samt måltid.

Föräldrarna kommer på ett uppföljningssamtal cirka en månad efter inskolningen Syftet är att skapa en god relation mellan barn och personal, att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen och att föräldrarna får en inblick i verksamheten.

Andra forum för föräldrasamarbete är brukarråd, utvecklingssamtal och föräldramöte.

Kom till oss på öppet hus!

Du som är intresserad av att se vår verksamhet kan besöka oss när vi har öppet hus. Första fredagen i varje månad är besökare välkomna. Tänk på att kontakta förskolan i förväg om vilken fredag du vill komma.

Vi arbetar för en bättre miljö

Förskolan är Miljödiplomerad och arbetar med miljön tillsammans med barnen.