Foto: Peter Svensson

Vår skola

Fokus för vår verksamhet är att ge eleverna en god grund av kunskap och färdigheter för framtiden, samt att stimulera en god social-emotionell kompetens. Kålltorpsskolan ska vara en plats för lärande där alla elever är viktiga och betydelsefulla. Kålltorpsskolan har årskurserna 4-9.

Om skolan

Kålltorpsskolan ska vara en plats för lärande där ditt barn är viktigt och betydelsefullt. Det är för deras skull vi vuxna är här. Du som är elev ska veta hur det går för dig och vi har höga förväntningar på dig. Tillsammans bidrar vi till att alla elever lyckas.

Du som är förälder har medvetet valt Kålltorpsskolan. Vi vuxna på Kålltorpsskolan ska föregå med gott exempel och vara förebilder för våra elever. Här hälsar vi på varandra, presenterar oss och visar intresse i våra möten. Vi vill att alla elever ska känna sig viktiga här på Kålltorpsskolan.

Läroplanen styr arbetet

Arbetet i skolan styrs av läroplanen, LGR11, som tillsammans med kursplaner anger övergripande mål för skolan samt kunskapskrav i de olika ämnena.

Läroplanen finns som helhet att läsa på Skolverkets hemsida.

Elevcafé

Vårt trevliga elevcafé sköts av vår skolvärd och då och då får eleverna möjlighet att ordna gofika på torsdagar. Elevcaféet har öppet för elever i årskurs 7-9 på måndag till torsdag cirka 09-13.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. Alla vi på Kålltorpsskolan följer de ordningsregler som omarbetas varje år tillsammans med elevrådet. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Frånvaro

Enligt skollagen har alla elever skolplikt. Därför är det viktigt att du som förälder anmäler frånvaro via Vklass.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att du som vårdnadshavare får tydlig information om ditt barns skolgång. Vi använder Vklass för att ge information till dig som är vårdnadshavare.

Här på vår skola finns det flera sätt för eleverna att engagera sig. För eleverna är det viktigt att konkret kunna se att deras inflytande ger resultat i frågor som rör deras vardag. I Forum för samråd kan även du som vårdnadshavare vara med och påverka skolans utveckling.

Elevrådet

Varje klass i årskurs 4-9 utser representanter till varje arbetslags elevråd som träffas ungefär en gång i månaden. Elevråden utser representanter till elevrådets styrelse som har möte två gånger per termin tillsammans med sin respektive rektor. 

Elevskyddsombud

I enlighet med arbetsmiljölagstiftningen har skolan två elevskyddsombud per årskurs 7-9.

Kostråd

Vi har en fantastisk elevmatsal där det serveras god mat. Trevlig personal hjälper både barn och vuxna som äter i matsalen. Det är viktigt att elevernas synpunkter tas till vara när det gäller ”bambafrågor”. Vi har därför ett kostråd en gång per termin. 

Forum för samråd

Samrådet på Kålltorpsskolan består av en föräldrarepresentant från varje klass i årskurs 4-9, samt en lärarrepresentant från varje arbetslag på skolan och skolledning. Rektorn bjuder in till möten som hålls en gång per termin.