Foto: Gerd Polheimer

Vår skola

På Herrgårdsskolan går cirka 300 elever och vi är drygt 40 anställda.

Skolans profil

Alldeles intill Sannegårdshamnen hittar du Herrgårdsskolan. Här har eleverna undervisning i såväl äldre skolhus som nyare bebyggelse och på rasterna bjuder den kuperade skolgården in till lek och rörelse.

På Herrgårdsskolan utgår vi från styrkor och förmågor och vi tror på att alla elever kan om de vill. Vi når längre genom att möta eleverna och varandra med höga förväntningar. Att våga prova och att misslyckas ser vi som en viktig del i lärandet. Vi väljer att se möjligheter och anser att lusten till lärande finns hos alla och vårt uppdrag är att bevara den.

Fritidshem

På skolan finns fyra fritidshemsavdelningar: Stora björken, Stora eken, Stora linden och Rönnen. Fritidshemsverksamheten är en naturlig del av elevernas kunskapsutveckling. Här arbetar vi för att eleverna ska vara trygga, känna glädje och nyfikenhet i olika situationer.

Fritidsklubben erbjuds från årskurs 4-6. Verksamheten utgår från elevernas intresse och behov och bygger på att eleverna är delaktiga i planering av innehåll och genomförande. Verksamheten ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att klara sig mer själva.

Trygghet och trivsel

På Herrgårdsskolans ska alla känna sig trygga och accepterade. Ingen ska känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller illa behandlad på något annat sätt. Personal, elever och vårdnadshavare bär alla ett gemensamt ansvar i det förebyggande arbetet. Tillsammans skapar vi en skolmiljö präglad av omsorg och engagemang för varandra.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare  

Vi har ett Skolhusråd som är ett forum där vårdnadshavare och personal på skolan tillsammans pratar om olika saker i skolvärlden. Skolhusrådet träffas två gånger per termin eller oftare vid behov.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Herrgårdsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.