Foto: Marie Wikström

Vår skola


Här hittar du information om skolan och hur vi arbetar.

Om skolan

Gärdsmosseskolan har cirka 330 elever i förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i västra Bergsjön, vackert inbäddad i naturen, och är fri från störande trafikleder. Eleverna har tillgång till en fin skolgård, bollplan och fina naturområden runt byggnaderna.

Gärdsmosseskolan har två fritidshem, Lilla fritids är för elever i förskoleklass och årskurs 1 och Stora fritids är för elever i årskurs 2 till 6. Ditt barn kan gå på fritidshemmet fram till och med vårterminen då hen fyller 13 år. 

Arbetssätt

På Gärdsmosseskolan arbetar vi tillsammans för att ge alla elever lärorika år i skolan. De kunskaper de får ger dem goda förutsättningar resten av livet.

Lust att lära och hälsofrämjande miljö

Vi vill tillsammans med elever och vårdnadshavare göra vår skola attraktiv med en väl fungerande undervisning och en hälsofrämjande miljö där alla får möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust att lära. Våra utgångspunkter är att:

  • Undervisa och fostra i en social och demokratisk anda i samverkan med familjen.

  • Ge omsorg och tillsyn samt bedriva hälsofrämjande aktiviteter för eleverna.

  • I vardagsarbetet ska det alltid framgå att alla vi som arbetar och studerar här tar avstånd från alla former av hot, våld, kränkningar och mobbning.

  • En positiv kunskapssyn ska lägga grunden för det livslånga lärandet.

Personalens ansvar och engagemang

En god arbetsmiljö ska prägla arbetet på Gärdsmosseskolan. Vi som arbetar här tar tillsammans ansvar för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö och ett strukturerat arbetssätt för elever och medarbetare. Vi ska möta eleverna med en gemensam syn på etiska och demokratiska värden.

Vårt arbete med individuella utvecklingsplaner

Alla elever har en egen individuell utvecklingsplan (IUP) där man kan se hur eleven själv, vårdnadshavare och lärare planerar att samarbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt. Planen utgår ifrån elevens egen utvärdering och lärarnas skriftliga omdömen. Den skrivs i samband med terminens utvecklingssamtal, följs upp kontinuerligt och utvärderas och förnyas vid följande utvecklingssamtal. 

Språkutveckling och bibliotek

Vi har stort fokus och lägger mycket tid på språk och läsförståelse eftersom vi vet att det är väldigt viktigt för att kunna utveckla kunskaper i alla ämnen. Vi har ett mycket fint skolbibliotek där eleverna kan få hjälp av en bibliotekarie och hitta inspiration till läsning. Bokbeståndet utökas hela tiden med böcker både på svenska och andra språk.

Eleverna har en gemensam bokblogg där de publicerar egna texter om böcker. Här finns också information om vad som händer i biblioteket och inspiration till läsning. 

Varje läsår har vi författarbesök på skolan. Det är en stor händelse för oss på Gärdsmosseskolan och en viktig erfarenhet för våra elever. Eleverna får vara med och påverka vilka författare vi ska bjuda in.

Läxhjälp

Fyra gånger i veckan kan eleverna välja att stanna kvar på skolan för att få hjälp med sina läxor.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Reagera och agera i tid

Under alla raster finns vuxna närvarande och vi har tydliga rutiner för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Våra regler på skolan är till för att eleverna ska ta eget ansvar och visa hänsyn till andra människor. 

Likabehandlingsgrupp

På skolan finns en likabehandlingsgrupp bestående av rektor, kurator, lärare och fritidspedagog som träffas regelbundet för att möta upp och förebygga kränkningar.

Trivselledare skapar trygghet på rasterna

På Gärdsmosseskolan har vi något som vi kallar för trivselledarverksamhet för eleverna i årskurs 3 till 6. Elever får gå en utbildning för att sedan tillsammans med fritidspedagoger arrangera rastverksamhet några gånger i veckan. Detta får eleverna att leka tillsammans, lära känna fler på skolan och hitta på nya aktiviteter. Det är också ett alternativ för elever som inte vet vad de ska göra på rasten.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

För barnets bästa ser vi på Gärdsmosseskolan det som viktigt att ha en öppen och väl fungerande dialog med hemmet både i det vardagliga arbetet och vid de förberedda mötena.

Möten med vårdnadshavare

När höstterminen startar och en gång på vårterminen har vi möten med vårdnadshavare.

Forum för samverkan med vårdnadshavare

Fyra gånger per år bjuds alla vårdnadshavare på skolan in till forum för samverkan. Det är ett forum då sådant som gäller hela skolan diskuteras och vårdnadshavarna får en möjlighet att vara delaktiga i beslut om fattas.

Elevråd

På Gärdsmosseskolan finns två elevråd: ett för eleverna i årskurserna 4 till 6 och ett för de som går i årskurserna 1 till 3. I elevråden sitter en representant för varje klass. 

Utvecklingssamtal 

En gång per termin är det utvecklingssamtal med varje elev tillsammans med dig som vårdnadshavare och elevens klasslärare.