Vår skola


Här kan du läsa om skolan och hur vi arbetar.

Om skolan

På Fjällboskolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs 5. Skolans fritidshem har cirka 250 elever, fördelade på fyra avdelningar.

Fjällboskolan ligger i ett lugnt område nära naturen vid Fjällbobergen i Utby. Skolan består av flera byggnader. Förskoleklass är i Solhuset tillsammans med fritids för elever i årskurs 3-5. Den särskilda undervisningsgruppen Sirius för elever i årskurs 1–5 är i byggnaderna Big Bang, Starhouse och Kometen. I Månhuset har vi slöjd och där finns även vår idrottssal. 

På skolgården finns gungor, rutschkana, sandlåda och mycket annat. Vi använder oss också av grönområden mellan de olika byggnaderna.

Mål och arbetssätt

På Fjällboskolan vill vi att våra elever utvecklas vi till trygga, nyfikna och hälsosamma individer. Vi utmanar till ständigt lärande och tillsammans stärker vi varandra för framtiden. 

Skolans ledord

  • Nyfikenhet
  • Trygghet
  • Hälsa
  • Ständigt lärande
  • Framtid

Vi följer upp och utvärderar med hjälp av elevenkäter, elevråd, klassråd, tester inom olika ämnen och andra uppföljningar.

Stimulerande arbetsmiljö

I klassrummet har eleverna sin hemvist, vilket ger en trygghet för dem. Vi ser att goda relationer mellan elever och pedagoger ger goda förutsättningar till en stimulerande lärmiljö. Vi i personalen samarbetar i årskursvisa team där lärarna arbetar med att möta varje elevs behov utifrån barnets förutsättningar.  

Trygghet och trivsel

Vi arbetar aktivt och målinriktat mot diskriminering och kränkande behandling med bland annat rastaktiviteter och värdegrundsarbete. Alla elever och medarbetare på Fjällboskolan ska känna trygghet och arbetsglädje. Alla ska respekteras och visa respekt, det gäller såväl mellan elever, som mellan elever och vuxna.

Trygghetsskapande aktiviteter

Vi har varje läsår värdegrundsdagar, friluftsdagar och traditioner för att hålla samman skolan och skapa trygghet mellan olika åldrar på skolan. Skolan arbetar ständigt med elevernas trygghet och delaktighet till exempel genom trygghet på raster, språkbruk och mångfald.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad pratar du i första hand med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

För elevens bästa ser vi det som viktigt att ha en öppen och väl fungerande dialog med hemmet både i det vardagliga arbetet och vid de förberedda utvecklingssamtalen.

Vårdnadshavares delaktighet i skolan

Vid varje läsårsstart har vi möten med vårdnadshavare. Som vårdnadshavare är du givetvis alltid välkommen till skolan, du behöver kontakta rektor eller lärare innan ditt besök.

Vårt forum för vårdnadshavare består av vårdnadshavare, personal och rektor. Forumet träffas två gånger per termin och tar upp viktiga frågor som rör verksamheten.

Som vårdnadshavare i forumet är du representant för den klass där ditt barn går. Representanterna utses vid höstens möte med vårdnadshavare. Vårdnadshavare i klassen kan via representanten föra fram sina åsikter till forumet.

Elevrådet

Elevrådet är elevernas forum att påverka hur vi ska ha det i skolan och består av två representanter från varje klass samt lärarrepresentanter och rektor. Elevrådet träffas en gång i månaden.