Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Vår förskola har en integrerad verksamhet för barn utan och med hörselnedsättning. Vi arbetar med tal, tecken som stöd och teckenspråk, allt efter situation och behov. För att skapa en optimal hörsel och - kommunikationsmiljö har vi högre personaltäthet och färre barn i grupperna än i annan kommunal verksamhet.

Avdelningar med teckenspråkskunnig personal

Vår förskola ligger i Tynnered och har tre avdelningar med åldershomogena grupper, en för de yngre barnen och två för de äldre. Varje avdelning har plats för 12 till 14 barn, varav sex platser för hörselnedsatta barn.

Alla avdelningar har teckenspråkskunnig personal och hörslinga. Personaltätheten är högre än vanligt, fyra pedagoger per avdelning. Därutöver har förskolan en egen specialpedagog.

All mat lagas på förskolan av vår kokerska. Vi strävar efter att måltiderna ska vara lustfyllda och att vi får en mysig stund tillsamman med härliga samtal.

Pedagogiskt fokus på barnens kompetens

Vi arbetar med tal, tecken som stöd och teckenspråk, allt efter situation och behov och utgår ifrån att alla barn är kompetenta. Barnen möter nyfikna och lyssnade pedagoger som använder miljön som den tredje pedagogen. I vår vardag utgår vi från barnens behov, egna förmåga och tankar för att skapa en miljö som är anpassad efter barnets utveckling och lärande. I det arbetet är leken och skapande aktiviteter viktiga delar för att inleda samtal och bygga goda relationer med varandra. Som pedagoger är vi ständigt närvarande, tillåtande och vaksamma för att kunna stimulera barnets inneboende upptäckarglädje och nyfikenhet.

För varje barn skapar vi en portfolio där barnets utveckling dokumenteras och du som förälder kan följa utvecklingen som röd tråd från det att barnet börjar till att det slutar. Också barnet kan följa sin utveckling genom att vi på väggarna sätter upp barnens arbete så de kan se och visa vad de lärt sig.Varje avdelning har en blogg där du som förälder kan följa förskolans vardag och se barnens läroprocesser.

Följande ord genomsyrar vårt arbete på förskolan:

  • trygghet och glädje
  • delaktighet och inflytande
  • kunskap
  • respekt och lyssnande
  • olikheter
  • kvalitet
  • hälsa

En dag på förskolan

Vi äter frukost klockan 8. Barnen har sedan aktiviteter både inom- och utomhus med fasta tider för mat och vila. Lunch serveras klockan 11.30 och därefter är det vila. Under eftermiddagen är det aktiviteter inne eller ute, med mellanmål klockan 14.30.

Utöver förskolans mattider är en återkommande händelse under dagen den gemensamma samlingen på avdelningen. Under samlingen får barnen skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång, drama, rytmik och rörelse.

Genom nätverket KULF - kultur i förskolan får barnen delta i olika arrangemang och aktiviteter.

Stimulerande inomhusmiljöer och kuperad gård

Inomhus har vi byggt upp olika miljöer för att erbjuda barnen roliga och stimulerande aktiviteter. Alla avdelningar har hörslinga och multimedia. I de skapande processerna används informationsteknik.

Vi har en kuperad gård som inspirerar till lek och aktivitet. På vintern finns det roliga pulkabackar. Vi har också äppelträd med frukt som vi plockar och äter under hösten.

Utvecklingssamtal

Varje läsår har du och ditt barn utvecklingssamtal tillsammans med en pedagog. På utvecklingssamtalet pratar ni om hur barnet trivs och utvecklas samt lärandet.

Inskolning

När ditt barn börjar på förskolan behöver barnet skolas in. Hos oss har vi olika inskolningssätt beroende på barnets ålder. Men det är bra att komma ihåg att alla inskolningar är individuella och kan se olika ut.

För de yngre barnen använder vi oss av tre dagars inskolning. Då är du som förälder med på förskolan i tre hela dagar och tar hand om ditt barn i alla situationer som uppstår.

För de äldre barnen varierar inskolningens längd från barn till barn, men vi räknar med cirka en vecka. Då är du som förälder med i början men lämnar sedan ditt barn längre och längre stunder.

Folder om vår förskola

Vill du skriva ut information om vår förskola hittar du en folder i den bifogade filen nedanför.