Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Bronsåldersgatan 27 ligger i Västra Frölunda och har en integrerad verksamhet för barn med och utan hörselnedsättning. Vi arbetar med tal, tecken som stöd och teckenspråk, allt efter situation och behov. För att skapa en optimal hörsel- och kommunikationsmiljö har förskolan en högre personaltäthet och färre barn i grupperna än i annan kommunal förskola.

Genom förskoleförvaltningens barnhälsoteam har pedagogerna på förskolan möjlighet att få handledning av specialpedagog, barnpsykolog och logoped. I Göteborgs Stad finns även hörselpedagoger som arbetar mot förskola och skola. 

För att få en av platserna riktade till barn med hörselnedsättning behöver barnet ha kontakt med Hörselverksamheten. Det är viktigt att du som vårdnadshavare skriver i din ansökan att barnet har behov av teckenspråk och har kontakt med Hörselverksamheten. Förskolan har hela Göteborg som upptagningsområde.  

Här ansöker du till förskolan

Pedagogisk profil

På förskolan arbetar vi med tal, tecken som stöd och teckenspråk, allt efter situation och behov. Barnen möter nyfikna och lyssnande pedagoger som använder miljön som den tredje pedagogen. Vi utgår från barnens behov, förmågor och tankar för att skapa en miljö som är anpassad efter barnets utveckling och lärande. I det arbetet är leken och skapande aktiviteter viktiga delar för att inleda samtal och bygga goda relationer.  

Vi är ständigt närvarande, tillåtande och vaksamma för att kunna stimulera barnets inneboende upptäckarglädje och nyfikenhet. Målsättning är att barnens inneboende lust till att lära bevaras. Vi strävar efter att barnen ska våga prova, misslyckas, förändra, fråga och att i detta få lyckas med det de tar sig för. 

På förskolan kan döva och hörselnedsatta vårdnadshavare kommunicera med personalen på sitt förstaspråk och personalen arbetar medvetet så att det döva teckenspråkets plats finns levande i verksamheten.  

Verksamheten erbjuder

Kommunikation och lärande är sammankopplade, precis som språk och identitetsutveckling. Vi arbetar medvetet med socialt samspel och kommunikation. Barn och pedagoger kommunicerar alltid på det sätt som fungerar bäst för varje unik individ. Vi möter barnen kommunikativt utifrån förmåga, situation och sammanhang. Vi använder oss av teckenspråk, TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation), GAKK (grafisk alternativ kompletterande kommunikation) samt talspråk.   

Miljöer

Inomhus har vi byggt upp olika miljöer för att erbjuda barnen roliga och stimulerande aktiviteter. Alla avdelningar har hörslinga och multimedia. I de skapande processerna används informationsteknik.  

Genom nätverket KULF - kultur i förskolan, får barnen delta i olika kulturarrangemang och aktiviteter. Förskoleförvaltningens kultursamordnare organiserar och utvecklar detta.  

Förskolan har en kuperad gård som inspirerar till lek och aktivitet. Här finns träd med frukt som plockas och äts under hösten. På vintern finns det roliga pulkabackar. 

Personal

På förskolan är personaltätheten hög i förhållande till antal barn. Utöver pedagogisk grundutbildning till förskollärare och barnskötare har flera av pedagogerna spetskompetens kring dövhet och hörselnedsättning. Utöver pedagogerna på avdelningarna finns en pedagog som tränar enskilt och/eller i grupp med de barn som behöver det. Där tränas teckenspråk eller annat som barnet har behov av att öva upp sin förmåga i.   

En dag på förskolan

Förmiddag: Frukost cirka klockan åtta. Barnen har sedan aktiviteter både inom- och utomhus med fasta tider för mat och vila.

Lunch: Lunch serveras cirka klockan 11.30 och därefter är det vila/lugna aktiviteter.

Eftermiddag: Under eftermiddagen är det aktiviteter inne eller ute och mellanmål cirka klockan 15.  

En återkommande händelse under dagen är den gemensamma samlingen på avdelningen. Under samlingen får barnen kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång, drama, rytmik och rörelse.