Foto: Anders Feldt

Vår förskola

På vår förskola lägger vi stort fokus på barnens trygghet, självständighet och glädje. Vi strävar mot att alla barn i alla möten ska känna igen sig i vår gemensamma barn- och kunskapssyn. Vi vill att barnen ska ges möjligheter till delaktighet, inflytande och utforska sina tankar och idéer tillsammans med andra barn och pedagoger på ett lustfyllt sätt.

Förskolan öppnade dörrarna mars 2015. Förskolan har en spännande arkitektur med många torg och mötesplatser både inne och ute. Grundtankarna med arkitekturen präglas av barnperspektivet, flexibilitet, trygghet och att ge förskolan en egen identitet, med större kvalité och en byggnad med olika karaktärer. Det finns utrymme för att möta många barn och möjlighet att dra sig undan och kunna leka med några färre barn. 

Torg, ateljéer, digitala upplevelserum och en scen är pedagogiska miljöer som knyter samman förskolan och inspirerar till lärande genom lek och kreativitet.

Avdelningar

Förskolan består av 6 hemvister, Flinta, Granit, Diabas, Sandsten, Gnejs och Antracit. Vår strävan är att ha ålderhomogena grupper och där det lilla och stora barnet möts på våra torg. 

Utemiljö

Den fantastiska gården är skapad i olika nivåer och blir en del av naturen och den vackra omgivningen. Utemiljön bjuder på många olika spännande utmaningar och har likt innemiljön flera olika mötesplatser.

Personal

Pedagogerna har fokus på barns utveckling och lärande. De har ett nyfiket och medforskande förhållningssätt med barnen. Här jobbar både förskollärare och barnskötare. Pedagogerna använder sig utav pedagogisk dokumentation som ett stöd för att få syn på barngruppens intresse och för att höja kvalitén på förskolan. På förskolan arbetar en ateljerista och en pedagogista (utvecklingsförstärkare), och vi har även en specialpedagog knyten till förskolan.

Vi har en egen kock och tillagningskök på förskolan, vi har även en lokalvårdare och vaktmästare som köps in av fastighetsservice.

En dag på förskolan

Förskolans öppettider styrs till vis del utav barngrupperna som går på förskolan. Vi öppnar idag klockan 6:00 och då tas alla barnen emot på plan 1. Klockan 7 öppnar alla hemvister och man äter frukost ca 7:45. På förmiddagen är barnen med i olika projekt både ute och inne. Vi äter lunch ca11. På förskolan sover barnen både inne och ute. På eftermiddagen fortsätter aktiviteterna och det är mellanmål ca 14.  Från ca 16:30 och fram till att förskolan stänger är alla barn och pedagoger från de olika hemvisterna tillsammans.

Pedagogik och profil

På Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. 

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs Stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som drar barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön.

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.