Vår skola


Backaskolans äldsta byggnad är från sent 1800-tal och byggdes av bönderna i området som förstod vikten av att deras barn skulle lära sig att läsa, skriva och räkna. Sedan dess har skolan renoverats och nya byggnader har tillkommit, men den gamla charmen är fortfarande väl bevarad trots. Flera klassrum har hög takhöjd och ett naturligt gott ljusinsläpp.

Om skolan

På Backaskolan går det i dag 320 elever från förskoleklass till skolår 6 samt här finns fyra fritidshem Björnen, Haren, Kastanjen och Eken för barn 6-9 år. 

Profil/inriktning

Vi är en läsande skola med stort skolbibliotek och egen bibliotekarie. Skolbiblioteket är en lugn och trivsam plats som inspirerar till läsupplevelser i böckernas värld. Vi arbetar för att bli en hälsofrämjande skola med inriktning mot kultur, genom läsande, musik, drama, skapande, upplevelser och fysiska aktiviteter.

Utemiljön

Utemiljön präglas av den fina naturen som omgärdar skolan. Här finns stora utrymmen att leka på och vi använder naturen som en del i undervisningen. En lekplats med gungor finns för de yngre barnen och på skolgården finns basketplan, pingisbord och målade King-out rutor som lockar till gemensamma aktiviteter. Grönområdet lockar till spontana lekar och fotbollsplanen som finns i anslutning till skolan är populär och används flitigt av alla elever.

Våra värderingar

På Backaskolan görs allas lika värde för såväl elever som vuxna tydligt genom att vi har förståelse för varandras olikheter och vi ser varandras styrkor.

Våra elever är trygga och delaktiga, känner vilja och motivation för lärande och utveckling. Vi verkar för att alla elever ska känna sig sedda varje dag och få goda kamratrelationer. Vi arbetar långsiktigt i en lärande organisation som främjar ett formativt förhållningssätt där all planering och alla aktiviteter präglas av en framåtsyftande dialog kring kunskap och förståelse samt att vi ger återkoppling.

Mål och arbetssätt på Backaskolan - Backaskolans målbild

En trygg skola där var och en får utvecklas efter sin förmåga. Kunskapen ska vara hög och alla ska känna lust att lära. Tillsammans - elever, pedagoger och hemmet - samverkar vi och skapar en bra skola. Kunskap, trygghet och delaktighet är hörnstenarna i vår skola och bygger grunden för vårt arbetssätt och arbetsformer.

  • varje årskurs gör en verksamhetsplan
  • förskoleklass och år 1 arbetar med Språket lyfter
  • årskurs 3 elever gör NA prov
  • varje årskurs screenas i varierande kunskapstester

Trygghet och trivsel

Ansvaret för elevernas trygghet och trivsel i skolan vilar på all personal. Elevhälsoarbetet ingår som en integrerad del i den övriga verksamheten i skolan. I skolans förebyggande verksamhet ingår exempelvis EQ (emotionell intelligens), rastskoj och tjej/killsnack. Trygghetsgruppen med deltagare från de olika arbetslagen träffas varje vecka för att gemensamt planera insatser utifrån trygghet och trivsel på skolan.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. 

Elevinflytande och föräldradialog

  • eleverna är med utifrån sina förutsättningar i beslut kring arbetsform och arbetssätt
  • vi har klassråd och elevråd
  • vi samarbetar med föräldrar i Backaskolans föräldraförening

Personal

Vi är drygt 40 personer som arbetar på Backaskolan. Tillsammans har vi gemensamt ansvarar för trygghet, trivsel och ett aktivt utvecklingsarbete i skolans verksamhet.

Individuell utvecklingsplan 

Alla elever har en egen individuell utvecklingsplan (IUP) där man kan se hur eleven själv, föräldrar och lärare planerar att samarbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt.

Planen utgår ifrån elevens egen utvärdering och lärarnas skriftliga omdömen. Den skrivs i samband med terminens utvecklingssamtal, följs upp kontinuerligt och utvärderas och förnyas vid följande utvecklingssamtal. Dokumentationen gör det lätt att följa varje elevs framsteg och eleven själv blir medveten om sitt lärande.