Vår skola

På Ängåsskolan går ungefär 200 elever i förskoleklass till årskurs 6, och vi är runt 30 vuxna som arbetar här. Vi har två förskoleklasser, sex klasser i årskurs 1 till 6 och en förberedelsegrupp för nyanlända elever.

Skolans profil

Här arbetar vi med hälsofrämjande och socialt lärande där rörelse, fysisk aktivitet i olika former och samarbetsövningar ingår. Vi prioriterar utevistelse har ofta delar av eller hela lektioner utomhus. I vår hälsoprofil ingår bland annat styrda rastaktiviteter under tre matsalsraster per vecka. Då turas idrottsläraren och en fritidspedagog om att vara rastmodeller och erbjuder eleverna olika rastaktiviteter, sporter och samarbetsövningar. Vår målsättning på Ängåsskolan är att rörelse och hälsa ska var inbakat i alla ämnen och vi arbetar hela tiden framåt mot nya mål och utmaningar.

Genom att Ängåsskolan är med i Skolmatsakademin främjar vi också goda matvanor i skolan och förmedlar en positiv attityd till skollunchen. Läs gärna mer om skolmatsakademin.

På skolan ger vi också eleverna många tillfällen att använda och utveckla svenska språket.

Förskoleklass

På Ängåsskolan finns förskoleklass Briljanten och förskoleklass Safiren. Förskoleklassens verksamhet pågår klockan 08:00-13:20 och följer skolans läsår med uppehåll för novemberlov, jullov, februarilov, påsklov och sommarlov.

I förskoleklassen ger vi varje elev rika möjligheter att utveckla sina förmågor, utifrån sin nivå. Vi arbetar med skriv och talspråk, matematiska begrepp, elevernas förståelse för naturen, sång, bild och form. Vi arbetar också med att utveckla barnens lek, att låta barnen stanna kvar i leken och där öva sig på samspel och samtal barn emellan.

I våra förskoleklasser lägger vi stor vikt vid att lära eleverna att anpassa sig socialt till varandra och vuxna på skolan. Vi gör också utflykter tillsammans. Våra ledord i förskoleklasserna är arbetsro och lekro.

Fritidshem

Vår öppna fritidsverksamhet finns på fritidsgården Tyrolen. Vi har även tre fritidshem på Ängåsskolan. Här är barnen delaktiga i verksamheten och har möjlighet att påverka innehållet utifrån intressen. Vi uppmuntrar barnen att ta ett eget ansvar för tiden på fritidshemmen. Fritidspedagogerna vill vara goda förebilder för barnen och bryta traditionella könsrollsmönster.

Skolans organisation

Skolan är organiserad i två arbetslag där lärarna i arbetslaget samarbetar med eleverna. På skolan finns också ett elevhälsoteam som finns som stöd och rådgivning för elever, personal och vårdnadshavare.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Ängåsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.