Foto: Peter Svensson

Vår skola

På Ånässkolan vill vi väcka elevernas lust att lära och ge dem kunskap och förmåga att påverka samhället. Vi strävar efter att eleverna ska utvecklas till självständiga individer både socialt och kunskapsmässigt. Skolan ligger i en anrik, vacker byggnad som är anpassad att fungera som en modern skola för elever i årskurs F-6.

God grund för fortsatt lärande

Vi tror på att anpassa undervisningen efter varje elevs egen förmåga och sätt att lära. Vi strävar efter att eleverna ska utvecklas till självständiga individer både socialt och kunskapsmässigt. Vårt mål är att samtliga elever inhämtar och utvecklar sina kunskaper samt får en god grund för fortsatt livslångt lärande. Genom att formulera tydliga mål för varje ämne utifrån läroplan och respektive kursplan ser eleverna vad de skall lära sig och vad som förväntas av dem.

IT och språk

Vi använder oss av IT som ett pedagogiskt verktyg och lägger extra vikt vid elevernas språkutveckling, både muntligt och skriftligt. Vi har också ett skolbibliotek, där eleverna har tillgång till skönlitteratur, facklitteratur, poesi och intressanta tidskrifter.

Föräldradialog och elevinflytande

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. På Ånässkolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig om ditt barn. Med ett konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

På sidan Om Hjärntorget kan du lära dig mer om Hjärntorget.

En god och trygg arbetsmiljö

En god arbetsmiljö stimulerar både lärare och elever till ett trivsamt klimat. Vi lär eleverna att visa hänsyn, vara rädda om material och miljö och har även tid avsatt på schemat för att arbeta med livskunskap. Vi värnar om allas lika värde och rätt att bli behandlade på lika villkor. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling har till främsta syfte att förebygga och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av barn och elever.

Vill du ta del av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling så kan du kontakta skolan.