Foto: Peter Svensson

Vår skola

På Ånässkolan vill vi väcka elevernas lust att lära och ge dem kunskap och förmåga att påverka samhället. Vi strävar efter att eleverna ska utvecklas till självständiga individer både socialt och kunskapsmässigt. Skolan ligger i en anrik, vacker byggnad som är anpassad att fungera som en modern skola för elever i förskoleklass till årskurs 6.

Vår skola

Arbetssätt

Vi tror på att anpassa undervisningen efter varje elevs egen förmåga och sätt att lära. Vi strävar efter att eleverna ska utvecklas till självständiga individer både socialt och kunskapsmässigt. Vårt mål är att samtliga elever inhämtar och utvecklar sina kunskaper samt får en god grund för fortsatt livslångt lärande. Genom att formulera tydliga mål för varje ämne utifrån läroplan och respektive kursplan ser eleverna vad de ska lära sig och vad som förväntas av dem.

IT och språk

Vi använder oss av IT som ett pedagogiskt verktyg och lägger extra vikt vid elevernas språkutveckling, både muntligt och skriftligt. Vi har också ett skolbibliotek, där eleverna har tillgång till skönlitteratur, facklitteratur, poesi och intressanta tidskrifter.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

En god och trygg arbetsmiljö

En god arbetsmiljö stimulerar både lärare och elever till ett trivsamt klimat. Vi lär eleverna att visa hänsyn, vara rädda om material och miljö. Vi värnar om allas lika värde och rätt att bli behandlade på lika villkor.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. På Ånässkolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig om ditt barn. Med ett konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

På sidan Om Hjärntorget kan du lära dig mer om Hjärntorget.