Foto: Ali Niknejad Pour

Vår förskola


Salsavägens förskola ligger söder om Angered centrum. Förskolan är i två plan och har ett eget tillagningskök. Vi har en egen kokerska som lagar vår mat från grunden.

Avdelningar och personal

Förskolan Salsavägen 47 består av två avdelningar, Trumman och Tamburinen. Kväll- och helgomsorgen heter Nattugglan som erbjuder omsorg under kvällar och helger.

Vi strävar efter en samverkan mellan avdelningarna och alla barn är all personals ansvar. Förutom förskollärare och barnskötare har vi en specialpedagog som delar sin arbetstid mellan förskolorna i området baserat på efterfrågan och behov.

Vår yngrebarns-avdelning finns på nedre plan och de äldre barnen vistas på övre plan.

Kväll- och helgöppen avdelning

På vår förskola finns avdelningen Nattugglan som tar emot barn i åldrarna 1–12 år under kvällar och helger fram till klockan 21:00 på kvällen. Här erbjuds omsorg alla dagar elva månader om året. Förskolebarn har hela sin placering (dag och kväll/helg) på förskolan.

Pedagogik på förskolan

Vi arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande där verksamheten ska vara utmanande, lärorik, rolig och trygg.

Förskolan har en språk- och musikprofil  som innebär att barnen spelar och sjunger flera dagar i veckan och vi samarbetar med kulturskolan.

Förskolan satsar mycket på språk och kommunikation där språkträning sker dagligen. Personalen arbetar gemensamt med barnen med sagan som arbetsmetod. Barnens intresse och önskemål ligger till grund för val av tema där matematik, språkutveckling, skapande verksamhet, sång och musik, naturvetenskap samt utevistelse är naturliga inslag i vårt dagliga arbete.

Förskolans vårdnadshavare ska känna delaktighet och ha inflytande över vår verksamhet. I stadsdelen Angered eftersträvar vi att utveckla folkhälsoarbetet för att öka tryggheten, inflytande och delaktigheten för befolkningen.

En dag på förskolan

Förskolan startar dagen gemensamt med barn och personal på en avdelning.

Efter en gemensam morgonstund tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i mindre grupper där man erbjuder ett varierande innehåll.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag för att leka, upptäcka och undersöka. I vår verksamhet prioriterar vi bland annat hälsa och livsstil vilket innebär mycket utevistelse där vi nyttjar vår skog året om.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter med lek, omsorg och lärande tills förskolan stänger.

Förskolans lokaler

Utrymmena i förskolan är stora och ljusa med många stora fönster som ger bra ljus i lokalerna. Vi vill att vår miljö ska vara utmanande, spännande och den ska väcka barnens nyfikenhet och fantasi. I våra miljöer strävar vi efter att det ska finnas tillgängligt och utmanande material.

Utomhusmiljö

Förskolans utemiljö är en viktig del av verksamheten där vi vistas flera gånger under dagen. Vi har en fin utegård där vi kan dela upp barnen och inbjuda till en fantasifull lek. På gården finns bland annat lekställningar, stora stenar, gräsmatta, sandlåda, gungor, cykelbanor och goda möjligheter till utforskande och lek. Vi uppmuntrar utevistelsen där barnen på förskolan skapar nya kamratkontakter över avdelningarna. Vi har simhall, bibliotek och kulturhus på promenadavstånd från förskolan som vi utnyttjar för barnen lärande.

Kul att veta

”På vår förskola ska alla känna sig trygga och trivas. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling."

För att förverkliga detta åtar vi oss att aktivt arbeta för att främja trygghet och trivsel samt motverka alla former av mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling genom att arbeta utifrån vår dokumenterade värdegrund och likabehandlingsplanen. Vi vuxna agerar och reagerar direkt på barnets upplevelser som de berättar för oss och ger snabb återkoppling till barn, förälder och medarbetare.

Välkommen till vår förskola!