Vår skola

Tångenskolan F-6 är Tuves äldsta skola och ligger centralt i Tuve, på historisk mark och nära naturen. Det är en gammal och trivsam skola som har genomgått en omfattande renovering 2006. Skolan består av flera byggnader samlade kring en stor skolgård med öppna ytor och många lekredskap. Trådlös internetanslutning finns i samtliga lokaler.

Om skolan

På Tångenskolan finns ungefär 315 elever i åldrarna 6-13 år i förskoleklass och årskurs 1-6. En stor del av eleverna har också fritidshemsplats hos oss.

Personal

På Tångenskolan arbetar ett 20-tal behöriga pedagoger och elevassistenter, både män och kvinnor. En del är unga, med kortare erfarenhet från yrket, andra äldre med lång erfarenhet. Denna blandning medför en levande, pedagogisk dialog som leder till ständig utveckling av verksamheten.

Inkluderande skola

Vi är en inkluderande skola. Det innebär att alla elever är välkomna och har en grupp som de tillhör. Vårt mål är att  vara en skola för alla elever. Som vårdnadshavare är ni alltid välkomna att besöka era barn i verksamheten. Hör av dig till ditt barns lärare innan.

Reflekterande läsning

Tångenskolan har en stark tradition av läsning med utgångspunkt i ett levande skolbibliotek och lärarnas förmåga och erfarenhet att undervisa i reflekterande läsning. Detta är en av skolans viktigaste aktivitet/metod för att stärka elevernas läsförståelse och lärande i alla ämnen. 

Utomhuspedagogik

Vi förlägger ofta vår pedagogiska verksamhet utomhus. Den syftar till att stärka elevernas kunskapsinhämtning. Det sker genom att undervisningen sker utomhus i olika miljöer. Detta handlar om att visa på, konkretisera och förtydliga teoretiska modeller, processer, fenomen och sammanhang. Elevernas sinnen stimuleras och eleverna kan förstå och komma ihåg bättre. Området Hökällan är ett av flera fantastiska naturområden i skolans närhet som vi använder.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. 

Rastverksamheten

På skolan finns en rastverksamhet som är organiserad i lekaktiviteter enligt ett schema. Det är "Trivselledare", elever som är utbildade ledare för många olika lekar och aktiviteter som alla elever kan delta i på rasterna.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

För elevens bästa ser vi det som viktigt att ha en öppen och väl fungerande dialog med hemmet både i det vardagliga arbetet och vid de förberedda utvecklingssamtalen.