Foto: Peter Svensson

Vår skola

På Kärralundsskolan strävar vi efter att varje elev ska känna lust att lära och utveckla kunskaper och färdigheter i alla ämnen för att klara av fortsatta studier. Vi arbetar också för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens, sin kreativitet och sitt ansvarstagande, visa hänsyn gentemot andra och känna att de kan och att de duger.

Kärralundsskolan är vackert belägen nära Delsjöns stora naturområden. Skolan har cirka 415 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Mål och arbetssätt

Vi som arbetar på Kärralundskolan planerar och utvärderar utbildningen och undervisningen tillsammans med eleverna. I det vardagliga arbetet utgår vi från ett demokratiskt förhållningssätt. Alla elever får under sin skoltid pröva på olika arbetssätt och arbetsformer, arbeta både enskilt och i grupp och med ämnesövergripande kunskapsområden. Till stöd finns personal, arbetsmaterial, läromedel, bibliotek, olika lokaler med specialutrustning samt digitala hjälpmedel för att kunna nå målen med utbildningen.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska stödja dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Studievägledning

Skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig som elev med gymnasievalet och sådant som har med ditt framtida yrkesval att göra. Det kan handla om att söka och värdera information om utbildning och framtida arbetsliv, utifrån intressen och förutsättningar. Vill du kontakta yrkes- och studievägledaren hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakt. 

Här hittar du mer information inför gymnasievalet

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Information och dialog är viktigt för oss för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. Vi kommunicerar med dig via föräldramöte, utvecklingssamtal och via Vklas. Med hjälp av Vklass kan du se ditt barns läxor, prov och veckobrev med information om vad som händer i klassen. Du kan också anmäla ditt barns frånvaro via Vklass.

Inflytande och påverkan

På Kärralundsskolan finns flera möjligheter för både elever och dig som vårdnadshavare att påverka.

Elevråd

Kärralundsskolan har två elevråd. Ett för elever i årskurs F-6 samt ett för elever i årskurs 7-9. Elevråden träffas regelbundet och arbetar med fokus på trivsel, trygghet och pedagogiska frågor. Dessutom utser elevrådet årskurs 7-9 tre elevskyddsombud som tillsammans med personal och skolledningen arbetar med skolans arbetsmiljö.

Forum för samråd

För dig som vårdnadshavare finns det möjlighet att engagera dig i Forum för samråd. Inför varje läsår väljer varje klass två vårdnadshavare som representerar klassen. Vid eventuella större förändringar i verksamheten kallar skolan till möte för information och för att ta del av åsikter och tankar. Forumet består av skolledningen, personalrepresentanter, vårdnadshavare och elever.

Föräldraförening

Skolan har en aktiv föräldraförening. Du hittar mer information på Kärralundskolan föräldraförenings Facebook.