Vår förskola

Här ser vi barnen som kompetenta individer och de är med och påverkar utformningen av verksamheten. Ett demokratiskt förhållningssätt genomsyrar allt vi gör och under samlingar, pedagogiska aktiviteter och vardagssituationer tränar vi gott bemötande.

Avdelningar och personal

Vår förskola, som ligger i Tynnered, har fyra åldersindelade avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre. Maten vi äter tillagas på förskolan av vår egen kokerska.

Pedagogiskt fokus på skapande och bemötande

Vi lägger extra fokus på matematik, naturorienterade ämnen, teknik samt språk. En stor del av lärandet sker genom skapande i olika former inomhus och utomhus. I och med skapandet använder barnet alla sina sinnen i lärandet.

Här ser vi barnen som kompetenta individer, vilket innebär att de under dagen får påverka och bestämma i varierande grad allt efter ålder och mognad. Vi som arbetar på förskolan utvecklar vårt arbete kontinuerligt genom att lära av varandra, av det arbete som sker tillsammans med barnen i leken och i den planerade pedagogiska aktiviteten.

Vår värdegrund

På vår förskola kan alla känna sig hemma. Här får barnen lära sig om alla människors lika värde, om vikten av ett gott bemötande och vad demokrati innebär.

Hur vi bemöter varandra är viktigt, därför arbetar vi kontinuerligt med hur vi ska vara mot varandra. Under våra samlingar, i alla pedagogiska aktiviteter och i de vardagssituationer som uppstår tränar vi bemötande. Genom det får barnet lära sig hur betydelsefullt bemötandet är och lära sig hantera konflikter och hitta lösningar.

Goda relationer med föräldrar och barn är av stor vikt för oss som arbetar på förskolan. Därför möter vi både barn och föräldrar med lyhördhet, vänlighet och respekt.

En dag på förskolan

De barn som kommer till förskolan tidigt på morgonen samlas alla på en avdelning. När det är dags för frukost går barnen till den egna avdelningen.

Under förmiddagen deltar barnen i olika pedagogiska aktiviteter och lekar, inomhus och utomhus. Oavsett väder går vi alltid ut på förmiddagen för lek på gården och i bland blir det en kort utflykt i närområdet.

Efter lunch är det vila. Senare under eftermiddagen väntar mer lek, pedagogiska aktiviteter och mellanmål. För de barn som har en lite längre dag på förskolan avslutas dagen gemensamt på en av våra avdelningar.

På förskolan har vi flera traditioner under året, som både barn, föräldrar och vi som arbetar på förskolan ser fram emot. Till exempel har vi i juni en gårdsfest som sommaravslutning, vid påsk är det gemensamt påskpyssel för familjerna och i december firar vi Lucia firar med luciatåg för familjen.

Barnen deltar också i ett minirus, där vi tillsammans med närliggande förskolor har gemensam uppvärmning

Inskolning

Då varje barn är unikt anpassar vi inskolningen efter barnets behov. Därför varierar inskolningstiden, men den brukar vara mellan två till tre veckor. De första dagarna är du tillsammans med ditt barn på förskolan under en kortare tid. Tiden barnet är självt på förskolan utökas sedan successivt under inskolningsperioden.

När inskolningen är klar och barnet har gått sina ordinarie tider under en period erbjuds du ett uppföljningssamtal. Under samtalet stämmer vi av hur det går för ditt barn på förskolan.