Vår skola

Jättestensskolan ligger i södra delen av Biskopsgården. Vi sätter fokus på att vara utomhus genom att arbeta med naturen som klassrum.

Om skolan

På Jättestensskolan är vi 540 elever och cirka 80 anställda.

På skolan finns det:

  • Fyra förskoleklasser med tillhörande fritidshem
  • Tre klasser i vardera årskurs 1-3 med tillhörande fritidshemsavdelningar
  • Två klasser i vardera årskurs 4-6 och en fritidsklubb för dessa elever
  • Två klasser i årskurs 7 och 9 samt tre klasser i årskurs 8
  • Det finns också förberedelseklass för nyanlända elever

Trygghet och trivsel

Ledning och medarbetare på Jättestensskolan tar avstånd från alla former och tendenser av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla på skolan har ett gemensamt ansvar för att motverka kränkande behandling. Varje elev och vuxen möts med respekt. I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka sådana händelser. Planen finner du på Hjärntorget.

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen finner du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.