Vår skola

På Gunnaredsskolan går elever i förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i ett lugnt område nära naturen och Angereds centrum med alla olika aktiviteter som finns där.

 

Skolans profil

Vi arbetar för att skapa en god lärmiljö och ge möjlighet för en god kunskapsutveckling för varje elev. Detta gör vi genom att ha ett extra fokus på:

  • Språkutveckling - svenska språket och läsning
  • Naturorientering - utveckling
  • Utomhuspedagogik - aktiviteter, simundervisning, rutiner för gott bemötande på rasterna
  • Bemötande - gemensam syn bland alla som arbetar med eleverna

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla elever känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Vårt mål är att vara en inkluderande skola med studiero, elevinflytande och individanpassning för varje elev. För att nå detta vill vi arbeta i nära samarbete med vårdnadshavare och gemensamt med er hitta vägar för varje enskild elev.

Vi arbetar aktivt för att våra raster ska vara en plats för lek och återhämtning. Det finns alltid vuxna med på rasterna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Fritidshem 

Det finns två fritidshemsavdelningar på skolan: Regnbågen och Solstrålen. Anmälan om fritidsomsorg görs på särskild blankett som finns på vår expedition eller fråga personalen vem ni ska vända er till.