Foto: Sharon Raoufi

Vår skola


Gårdstensskolan ligger vid Angeredsvinkeln nära till naturområdena Vättlefjäll och Lärjeån samt Angereds Centrum. Här går elever i årskurs 4 till årskurs 9. På skolan finns det pingisbord, basketplan, fotbollsplan och en stor skolgård där skolans elever tillbringar sina raster.

Skolans profil

Gårdstensskolan har cirka 450 elever från årskurs 4 upp till årskurs 9, särskola och träningsärskola. Skolan arbetar med att öka elevens kunskap och utveckling genom teoretiska ämnen men också andra praktiska estetiska ämnen som utövas i textil-, träslöjd-, hemkunskaps-, teknik- och musiksal.

Skolan inriktar sig på att arbeta språkutvecklande i alla ämnen som har en central roll i skolans resultat. De flesta av våra elever läser svenska som andraspråk och då språket genomsyrar alla ämnen arbetar alla pedagoger med detta som utgångspunkt. Ämnesövergripande undervisning tillämpas för att på bästa sätt kunna uppnå ett språkutvecklande arbetssätt. Elevernas resultat och betyg har ökat och språkutvecklande arbetssätt genomsyrar idag hela verksamheten.

Särskilda satsningar har gjorts för att digitalisera skolan. Klassrum, kontor och andra gemensamma ytor präglas av ny teknik och nya möbler. Varje elev har en enskild Chromebook som används dagligen i undervisningen. Vi jobbar med interaktiva skärmar för att involvera våra elever i undervisningen. 

Gårdstensskolan är en arbetsplats med cirka 60 anställda. Här jobbar alla gemensamt mot samma mål, både pedagoger, elevhälsoteam, vaktmästare, städ- och bambapersonal.

På skolan har vi ett elevcafé som är öppet under skoldagen. Där har eleverna möjlighet att köpa mellanmål och låna spel.

En god och trygg miljö

På skolan finns ett trygghetsteam som leds av kuratorerna på skolan. Det förekommer regelbundna möten där man går igenom inkomna incidentrapporter från personal samt anmälningar om kränkningar inkomna från elever. Under raster finns rastvärdar och skolvärdar schemalagda och har gul rastsväst på sig. Skolan jobbar med att utbilda eleverna i att genomföra rastaktiviteter. För dessa elever finns en utsedd kontaktperson.

Elevhälsan på skolan består av rektor, biträdande rektor, två kuratorer, specialpedagog, skolpsykolog, logoped, förstelärare och skolsköterska. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Elevråd genomförs en gång i månaden som leds av kurator. I elevrådet finns representanter från alla klasser. Elevrådet har ett presidium som förutom de ordinarie träffarna även har möte med rektorn 2 gånger per termin för att till exempel diskutera ekonomi, utflykter med mera. Protokoll förs på alla möten som sedan läggs ut på Hjärntorget för elever och personal.

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan skola, elev och dig som vårdnadshavare. På Gårdstensskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig om ditt barn. Med ett konto kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.

Du som vårdnadshavare får hemskickat en gång per termin ett rektorsbrev med övergripande information om skolan. Vårdnadshavarna kallas till föräldramöte, utvecklingssamtal en gång per termin vid behov anordnas extra möten.