Vår skola

Målet för verksamheten är att ge alla barn social fostran och goda kunskaper. Rektor, lärare och övrig skolpersonal arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö där eleverna känner sig delaktiga och där deras kunskaper och färdigheter sätts in i ett sammanhang.

Om skolan

Bärbyskolan är en skola med förskoleklass upp till årskurs 6. Här studerar för närvarande 195 elever. Bärbyskolan har ett fritidshem med tre grupper Lejonet, Tigern och Pantern. I dessa två grupper deltar cirka 115 barn. Skolan har 24 lärare, elevassistenter och fritidspedagoger. Förutom dessa har vi ett elevhälsoteam med samtliga kompetenser.

Delaktighet i lärande

Bärbyskolans främsta mål är att eleverna ska vara delaktiga i sitt lärande och att elever och personal tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utveckla goda faktakunskaper och färdigheter. Samtliga elever ska få det stöd, den trygghet och den stimulans de behöver under hela skoldagen. Eleverna ska tillsammans med personal och varandra utveckla sin sociala förmåga. Bärbyskolan vill skapa en miljö där samtliga elever inkluderas så att eleverna ska lämna skolan med stor tilltro till sig själva.

Pedagogiska verktyg och systematiskt kvalitetsarbete

Eleverna arbetar med många olika pedagogiska verktyg i sitt skolarbete. Från förskoleklass till årskurs 3 använder de en lärplatta som verktyg i sitt lärande. Från årskurs 4 till 6 har de en dator (chromebook) som arbetsverktyg.

Skolans systematiska kvalitetsarbete syftar till att synliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Detta för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Bärbyskolan vill

  • göra alla elever synliga
  • att elevvårdsarbetet ska vara högt prioriterat och välfungerande
  • ha tydliga strategier för elever som behöver hjälp

Ett lokalt mål på Bärbyskolan är elevens delaktighet i sitt lärande.

Trygghet och trivsel

Bärbyskolan ska vara en trygg arbetsplats för både elever och personal. Vi arbetar med att förebygga och bekämpa all form av mobbning och kränkande behandling. Det är främst det långsiktiga och förebyggande arbetet som står i fokus.

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår likabehandlingsplan kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Vi har även en föräldrabroschyr om vårt värdegrundsarbete. Kontakta skolan ifall du inte har fått den.

Likabehandlingsplanen hittar du på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kontakta skolan för att få planen.

Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam består av rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Teamet träffas varannan vecka och har klasskonferenser. Vid skolmöten för enskilda elever planerar teamet tillsammans med föräldrar och lärare för en så bra skolsituation som möjligt.

Vad du som vårdnadshavare kan göra

Lärare och elever kan göra mycket för att förhindra och hjälpa vid mobbning och kränkande behandling med det är nödvändigt att även hemmet hjälper till.

Visa tydligt för Ditt barn att Du inte accepterar mobbning eller kränkande behandling. Om skolan och hemmet tydligt tar avstånd från mobbning och kränkande behandling får det en positiv inverkan på barnen.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

Bärbyskolan har ett aktivt elevråd som träffas regelbundet. Elevrådet består av två representanter från varje klass och rektor.

En gång per termin samlas elevrepresentanter samt köks- och skolmatspersonal till ett matråd.

På skolan finns även ett föräldraråd där möten hålls två gånger per termin. Då deltar utvalda vårdnadshavare, rektor och vid behov annan personal.