Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Våra barngrupper är åldershomogena. Vi har tre avdelningar som heter Regnbågen, Solstrålen och Vattendroppen. Vi arbetar utomhus en stor del av dagen och har under det sista året lagt fokus på att ha pedagogisk verksamhet utomhus.  Helhetsidé: ”Varje barn ska få uppleva trygghet, lika värde och få möjlighet att hitta sin identitet. Barnen ska få utveckla tillit till sin egen förmåga och att de kan, samt få förutsättningar för ett lustfyllt livslångt lärande.”

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan samt FN:s barnkonvention, så att barnens rättigheter och möjligheter är det som ligger till grund för planeringen av vår verksamhet.

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå ifrån vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.”

Barnen ska kunna utvecklas i egen takt

Vi vill erbjuda en verksamhet där alla barn får förutsättningar att bli sitt bästa jag. Känslan av trygghet är grunden för att kunna utvecklas i sin egen takt tillsammans med andra och få möjlighet att lära sig respekt, demokrati samt en god självkänsla. Vi uppmanar barnen i vår verksamhet att våga säga sin mening.

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

Barnen ska bli nyfikna och vilja lära sig mer

I våra olika miljöer på förskolan finns möjlighet att möta många olika upplevelser som ska göra barnen nyfikna på att lära sig mer. Våra fysiska lärmiljöer är föränderliga över tid och vi arbetar ständigt på att göra anpassningar i våra aktiviteter för att möta barnens behov, önskemål och spontanitet på bästa sätt. Vårt mål är att allt vi gör på förskolan ska locka till samtal och reflektion samt nyfikenhet på att lära mer.

Stadens olika rum finns med som ytterligare en faktor i barnens möte med olika lärmiljöer. Vi gör utflykter till olika platser i staden samt i förskolans närområde. Vi är ute i alla väder och varvar fri lek med planerade pedagogiska aktiviteter.


Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte