Foto: förskoleförvaltningen

Vår förskola


Förskolan Barytongatan 2 ligger i natursköna Kaverös. Förskolan har plats för nio avdelningar. Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans och känner att “jag kan och jag duger”.

Lokaler

Verksamheten består av tre enplansbyggnader. Lokalerna har flera gemensamma utrymmen, ateljéer, ett nyöppnat bibliotek och ett eget kök. Förskolan har plats för nio avdelningar och har flera stora gårdar med lekutrustning och växtlighet.

Om verksamheten

Vi arbetar aktivt för en varm gemenskap med samverkan och samarbete mellan avdelningarna. Vi är en multikulturell förskola och vi vill tillsammans med vårdnadshavare och barn skapa bra förutsättningar för att varje barn lär och utvecklas på bästa sätt i en lustfylld miljö.

Vi på Barytongatan strävar efter att ge barnen på vår verksamhet en stabil och gedigen utbildningsgrund att påbörja deras resa inom utbildning. Det är därför vi arbetar kontinuerligt med lärande i alla barnens utvecklingsfaser. Det görs bland annat genom läslyftet som arbetar mycket med språkutveckling. Vi väver in språkutvecklingen genom lek, sagor, teater och vårt alldeles nyöppnade bibliotek. Arbetet är ett av förskoleförvaltningens fokusområden och ingår i projektet SOKA som vi på Baryton arbetar med året om.

Vårt arbete med demokratiska värderingar och begrepp som ansvar, hänsyn och empati är viktiga för att barnen ska visa respekt för varandra och alla andra människor. Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans och känner att jag kan, jag duger.

Vi samarbetar med grundskolorna i området. En gemensam syn på kunskap och lärande lägger grunden för en trygg övergång mellan förskola och skola. Det gör vi genom vår sexårsgrupp som har fokus på att vara en skolförberedande verksamhet.

SOKA

SOKA bygger på ett helhetsgrepp kring vad språket har för betydelse och funktion för varje människa och dennes interaktioner med andra. Vi på Barytongatan ser detta som en viktig del i allt vi gör. Myntfrasen för just detta projekt är: ”Språk för tänkande, språk för lärande, språk för sociala möten, språk för demokrati.”

Vi lyfter fram det genom att lärandet sker tillsammans med andra som när vi har samling, lässtund och andra moment som sker dagligen på vår förskola. Våra pedagoger utgår ifrån vad Ann S Pihlgren kallar för den Stöttande/scaffoldning undervisningsmiljön och ställer oss  följande frågor i vår yrkesroll: ”Vad innebär det för varje pedagog i mötet med barnen?” och ”Hur är jag en stöttande pedagog?”

Inom metoden finns även fyra bärande begrepp ” Stöttning, Vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk, Höga förväntningar samt Interaktion”. Detta är viktiga områden enligt oss på Barytongatan då de är något som barnen ska ha med sig under hela deras utbildning. De tankesätt vi  lägger fokus på är frågor så som ”Vad blir då en språklig stöttning i hallen/ tamburen, vilket ordförråd har vi möjlighet att fördjupa här? Hur utmanar vi barnens lärande och tänkande här? Vad behöver barn med svenska som andraspråk för språklig stöttning här?” Vi anser att varje barn har rätt att göra sig hörd, förstådd och sedd i sin kommunikation med sin omgivning. Därför är just detta arbetssätt är en grundpelare för oss på Barytongatan.

Rolig och utmanande gård

Vi lägger stort fokus på utevistelsen och är ute så mycket vi kan under dagen. Gårdarna är anpassade efter barnens olika utvecklingsfaser för att utmana dem till en utforskande lek. Vi sorterar vårt avfall och arbetar aktivt med barnen kring miljöfrågor.

Personal med kunskap om språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, samt förskoleassistenter. IT används som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator, surfplattor och smartboards används som hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål. Vår personal deltar i språkutvecklande arbete genom Läslyftet som handlar om att utveckla undervisningen gällande den tidiga språk, läs- och skrivutvecklingen hos alla barn i förskolan.

Föräldradialog och delaktighet

Vi värnar om att lägga stort fokus på kontakt med er vårdnadshavare och arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Eftersom förskolan är ett komplement till hemmet är ett väl fungerande föräldrasamarbete viktigt. En öppen och förtroendefull relation är en förutsättning för vårt arbete. Som vårdnadshavare blir du delaktig i barnens vardag genom att vi visar och berättar vad vi gör i en loggbok.