Göteborgs Stads insatser i flyktingmottagandet

Migrationsverket har det stora ansvaret för personer som söker asyl. En nyanländ person som har fått uppehållstillstånd kan bosätta sig i eller bli anvisad till en kommun.

Det här ansvarar Göteborgs Stads för

  • Utbildning för alla barn och ungdomar under 18 år.
  • Omsorg om ensamkommande barn och unga upp till 18 år, både asylsökande och barn med uppehållstillstånd samt unga över 18 år om de har uppehållstillstånd.
  • SFI-undervisning för personer med uppehållstillstånd
  • Samhällsorientering för nyanlända med uppehållstillstånd
  • Bostäder för nyanlända personer som anvisas till Göteborgs Stad

När en person har fått uppehållstillstånd gäller det ordinarie samhällsansvaret som tas av kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Detta arbetar Göteborgs Stad med

Bostäder till nyanlända

Under tiden som personer söker asyl, har Migrationsverket ansvar att ordna boende. Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ta emot och ordna bostad till nyanlända personer som har fått uppehållstillstånd och som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Bosättningslagen omfattar också de kvotflyktingar som Sverige åtagit sig att ta emot. UNHCR väljer ut de kvotflyktingar som har störst behov av skydd. Under 2016 tog Göteborg emot 880 nyanlända personer som var anvisade hit. Under 2017 räknar vi med att ta emot ungefär 1 300 personer.

Kommunen arbetar aktivt med hitta bostäder för dessa personer.

Många nyanlända bosätter sig i Göteborg på egen hand och ordnar då själva bostad.

Utbildning för nyanlända

Göteborgs Stad har ett ansvar att erbjuda alla barn och unga upp till 18 år utbildning i grund- och gymnasieskola. Vuxna med uppehållstillstånd har rätt till svenska för invandrare (SFI) och en kurs i samhällsorientering om hur det svenska samhället fungerar.

Arbete och sysselsättning

Arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret för att nyanlända kommer ut i arbete eller studier och etablerar sig i det svenska samhället.

Mottagande av ensamkommande barn

Ensamkommande barn och ungdomar

Ett ensamkommande flyktingbarn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från sina båda föräldrar. Barnet har inte heller någon annan vuxen som har trätt in i föräldrarnas ställe.

Kommunen har ett särskilt ansvar för boende, vård och omsorg när det gäller ensamkommande barn och unga.

Göteborgs Stad har ett utökat ansvar som ankomstkommun. Det innebär att Göteborgs Stad har ansvar för ensamkommande barn som precis kommit till Sverige, innan Migrationsverket anvisar barnet till en kommun.