Frågor och svar om flyktingmottagande

Vill du veta mer om Göteborgs Stads flyktingmottagande? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Hitta frågor och svar

Här hittar du information om temporära bostäder

Här nedanför har vi samlat de vanligaste allmänna frågorna och svaren kring Göteborgs Stads flyktingmottagande:

Vem ansvarar för flyktingmottagandet i Göteborg?

Migrationsverket har ansvaret för dem som söker asyl. Under asyltiden bor personerna i något av Migrationsverkets anläggningsboenden eller ordnar boende på egen hand, oftast som inneboende hos någon som är bosatt i kommunen. För barn och unga som är asylsökande, både de som kommer med sin familj och ensamkommande barn, har kommunen ansvar att erbjuda barnen att gå i förskola och skola.

När personen beviljats uppehållstillstånd blir hen anvisad av Migrationsverket för att tas emot i en kommun. Många av dem som mottas i Göteborg bosätter sig på egen hand och har bott här under asyltiden.

När det gäller ensamkommande barn som söker asyl har kommunen ett direkt ansvar för att ordna boende och omvårdnad tillfälligt eller under längre tid.

Vuxna flyktingar som får uppehållstillstånd och kommer till Göteborg erbjuds att delta i ett etableringsprogram under en tvåårsperiod. Programmet omfattar bland annat kurs i samhällsorientering, svenskutbildning och/eller annan vuxenutbildning, arbetsförberedande åtgärder, stöd och vägledning. Kommunen och Arbetsförmedlingen har ansvaret för åtgärderna.

Nyanlända personer som får uppehållstillstånd ska erbjudas samhällsservice på motsvarande sätt som stadens alla andra invånare.

Vad betyder begreppen?

  • Asylsökande är en utländsk medborgare som efter att ha tagit sig till Sverige ansöker om skydd mot förföljelse.
  • Nyanlända är allmänt en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Inom skolan betraktas en elev som nyanländ de första fyra åren i Sverige.
  • Ensamkommande flyktingbarn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Du hittar en begreppslista på Migrationsverket webbplats

Hur många flyktingar kommer till Göteborgsområdet i dagsläget?

Se aktuell statistik på Migrationsverkets sida.

Finns det bostäder till alla flyktingar och var i Göteborg ska de bo?

En stor del av de som mottas i Göteborg väljer att bo hos släkt och vänner. Det är inget tvång för flyktingar att bo i Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden man väntar på beslut om uppehållstillstånd. I vilken stadsdel personerna bosätter sig är inget kommunen styr över. Många av de nyanlända barnfamiljerna har en särskilt utsatt boendesituation.

I Göteborg som i många andra kommuner råder idag bostadsbrist vilket innebär att bland annat ungdomar och nyanlända har svårt att få en egen bostad. Staden gör generellt stora ansträngningar för att bättre möta bostadsbehovet. De närmaste åren väntas bostadsbyggandet öka betydligt och på sikt bättre tillgodose bostadsbehovet. I väntan på att de generella åtgärderna får effekt har kommunen bedömt att tillfälliga åtgärder krävs för att bättre möta boendesituationen för nyanlända. Kommunstyrelsen har i oktober 2014 beslutat om en strategi för nyanländas bostadsförsörjning.

Fastighetskontoret som har bostadsförsörjningsansvaret i kommunen har tagit fram förslag om genomgångsbostäder för att temporärt förstärka bostadsmarknaden. Förslaget ska nu behandlas politiskt. För att täcka behoven av genomgångsbostäder föreslås bland annat ombyggnation av lokaler, inköp av bostäder på öppna marknaden samt byggnation av hyresrätter i form av modulhus. Om genomgångsbostäder ska ha effekt på nyanländas bostadssituation förutsätter det att de kan tillföras bostadsmarknaden snabbare än konventionell nybyggnation.

Dessutom förbereder kommunen en särskild satsning för barnfamiljer, både nyanlända och andra genom Allmännyttan, och som omfattar 250 bostäder per år under en tvåårsperiod. Genomförande av satsningen bedöms starta före årsskiftet. Långsiktigt är det dock den generella bostadsförsörjningen som också måste möta bostadsbehovet för nyanlända.

I stadens arbete med både temporära boendelösningar och i framtagande av boendeplatser för ensamkommande barn är utgångspunkten att boenden ska finnas i alla delar av staden.

Vad gör kommunen för att klara behovet av boenden för ensamkommande barn?

Kommunen har boenden för cirka 400 ensamkommande barn. Boendena drivs i egen regi och tillsammans med idéburen sektor. Socialtjänsten har också köpt enstaka platser hos privata boendeaktörer. Social resursförvaltning är ansvarig för de flesta av kommunens boenden.

Varför kommer ensamkommande barn och unga till Sverige?

De flesta barn och unga som kommer ensamma till Sverige har flytt från länder som är mycket instabila. De söker skydd och möjlighet till ett liv i säkerhet och söker därför asyl i Sverige. Ensamkommande barn och unga är inte en homogen grupp, utan alla har varit med om olika saker och har olika behov. En del har skiljts från sina föräldrar under olika händelser och vet inte var föräldrarna är eller om de lever.

En del har levt länge på flykt. Många har bevittnat krig, våld och övergrepp av olika slag, och flera har själva varit utsatta för våld och övergrepp. Många har inte själva tagit beslutet att fly. Istället har ofta en förälder eller annan släkting beslutat att de ska fly från en mycket svår levnadssituation. Gemensamt för alla barnen och ungdomarna är att de befinner sig i en utsatt situation, och att de därför behöver tas emot väl när de kommer till Sverige.

Kommer alla att stanna i Göteborg?

Barnen och ungdomarna som kommer till Göteborg får bo på ett ankomstboende de första dagarna. Där bor de under tiden Migrationsverket beslutar var de ska bo under asylprocessen. En del av dem som kommer till Göteborg stannar därför bara i ett par dagar, innan de åker vidare till ett mer permanent boende i annan kommun, eller får en plats i något av Göteborgs Stads boenden.

Till Göteborgs Stad kommer även barn som anvisas hit från Migrationsverket. De barnen bor i Göteborg under asylprocessen.

Varför är det så många pojkar och unga män som kommer?

Det kan finnas många olika skäl till det. Ett är att kvinnor generellt är utsatta för fler utmaningar och faror längs en lång och riskabel flyktväg. Ett annat skäl är att kvinnor dessutom ofta har sämre ekonomiska resurser än män.

Vad händer när den asylsökande ensamkommande blir 18 år?

När den ensamkommande fyller eller bedöms vara 18 år och är asylsökande övergår ansvaret till Migrationsverket, som då erbjuder plats på sina boenden. Migrationsverket har det övergripande ansvaret för asylsökande som är över 18 år. Oavsett om de är 18 år när de kommer till Sverige, eller blir 18 år under asylprocessen. Om ungdomarna har uppehållstillstånd när de blir 18 år är de göteborgare och stannar i staden.

Migrationsverket har mer information för dig som snart fyller 18 år

Varför kan 18-åringar i asylprocess inte få bo kvar i kommunens boende eller i familjehemmet?

En stor andel av de ensamkommande barn som befinner sig i Göteborg kommer att fylla 18 år under pågående asylprocess, eller bedömas vara 18 år i samband med beslut i asylfrågan. En vanlig fråga är om inte kommunen kan låta dessa personer bo kvar i boendet eller i familjehemmet. Göteborgs Stads juridiska avdelning har tagit fram en tolkning av rådande rättsläge, som samtliga stadsdelar i staden följer. Huvudregeln är att ansvaret för dessa personer övergår till Migrationsverket. Socialtjänsten gör en individuell bedömning och det är endast 18-21 åringar med ett omfattande vårdbehov som beviljas fortsatt boende.

Vad gör Göteborgs stad för att ta hand om barnen?

Social resursförvaltning har boenden med platser för barn och unga. Boendeformerna varierar utifrån ålder och behov. Många barn placeras också i familjehem. På sidan om familjehem kan du läsa mer om hur du kan hjälpa till

Jag vill hjälpa till som privatperson. Hur ser behoven ut?

Det finns många insatser du kan göra för de ensamkommande barnen. Det behövs bland annat särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män, familjehem och kontaktfamiljer. Göteborgs Stad samarbetar även med flera frivilligorganisationer som Rädda Barnen och Räddningsmissionen. Frivilligorganisationerna ordnar en rad olika volontärinsatser för ensamkommande barn och ungdomar. Det kan handla om exempelvis läxläsning eller olika sociala aktiviteter.

På sidan om flyktingsituationen kan du läsa mer om hur du kan hjälpa till

Vissa av stadens boenden drivs genom så kallat IOP-avtal – vad betyder det?

IOP står för Idéburet Offentligt Partnerskap. Avtalet innebär att Göteborgs Stad arbetar ihop med ett antal idéburna organisationer för att ge ensamkommande unga ett samlat stöd. De organisationer som staden har avtal med är Bräcke Diakoni, Rädda barnen, Röda korset, Göteborgs Räddningsmission, Individuell Människohjälp, Skyddsvärnet i Göteborg och Reningsborg.

Avtalet mellan organisationerna och Göteborgs Stad slöts 2015, och gäller i fem år. Avtalet är unikt i Sverige eftersom det kombinerar bland annat fritidsaktiviteter, psykosocialt stöd och arbetsträning med ett tryggt boende. Samarbetet med organisationerna hjälper också de unga flyktingarna att bygga ett nätverk i Sverige. Samarbetsavtalet är det största av sitt slag i Sverige.