Ensamkommande barn och unga

Är du under 18 år och har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan laglig vuxen företrädare, räknas du som ensamkommande asylsökande barn. Det kan även vara du som av någon anledning har blivit ensam efter att ha kommit hit.

Migrationsverket, kommunen och även andra myndigheter ansvarar tillsammans för att ta emot dig som ny i Sverige. Det övergripande ansvaret ligger hos Migrationsverket, och du som asylsökande ensamkommande barn är registrerad hos Migrationsverket under den tid din ansökan om uppehållstillstånd prövas.

Kommunen ansvarar för att ta hand om dig

Migrationsverket bestämmer i vilken kommun du får bo. Du som ensamkommande barn har rätt till förstärkt skydd av kommunen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunen ansvarar för att utreda vilka behov du har och för att ge dig den hjälp du behöver.

Överförmyndaren är den som ser till att du får en god man för ensamkommande barn.

Om du får uppehållstillstånd i Sverige är det också kommunen som i fortsättningen ansvarar för att se till att du får den hjälp och det stöd du behöver och har rätt till enligt SoL eller LVU, längst till 21 års ålder. Migrationsverket prövar då för frågor om familjeåterförening (möjligheten för din familj att komma och bo med dig i Sverige) beroende på vilken typ av uppehållstillstånd och skyddsstatus du har fått. Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Här kan du läsa mer om familjeåterförening.

Du har rätt till utbildning och sjukvård som alla andra barn

Du som söker uppehållstillstånd har rätt till utbildning i allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, specialskola och gymnasium.

Som asylsökande barn har du samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige. Detta gäller så länge du är i Sverige. Det gäller även för dig som har varit asylsökande och hålls eller håller dig gömd.

Detta gäller huvudsakligen även för dig som söker uppehållstillstånd av anknytningsskäl (du har en eller flera anhöriga som bor i Sverige), och dig som är EU-medborgare.

Boenden i Göteborg för ensamkommande ungdomar

Göteborgs Stad har flera boenden för asylsökande ungdomar som kommer till Sverige utan sina föräldrar. På boendena arbetar team som är mångkulturella med kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund och kompetens. Alla ungdomar får någon som sin egen kontaktperson.

Personalen arbetar för att ge ungdomarna en stabil tillvaro. Det kan handla om till exempel stöd i läxläsning, stöd i att sköta ett eget hem eller hjälp i kontakten med socialsekreterare, god man eller skolpersonal. Personalen skapar tydliga vardagsrutiner med skolgång, och samarbetar med föreningslivet för att hjälpa ungdomarna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.

Det finns olika former av boenden. Ett HVB-hem har mer omsorg med personal dygnet runt. Det finns också stödboende, som är till för dig som äldre och mer självständig. Ett stödboende kan vara en lägenhet eller ett rum där du delar kök och andra gemensamma utrymmen med andra ungdomar. Du har en kontaktperson och tillgång till personal alla dagar. På natten finns stöd från ett mobilt natt-team.

Har du frågor om våra boenden?

Har du frågor om våra boenden kan du kontakta:
integration@socialresurs.goteborg.se

Vill du jobba hos oss?

Våra lediga jobb annonserar vi ut på stadens webbsidor om jobb på sidan Lediga jobb i Göteborgs Stad. Våra fasta tjänster annonserar vi alltid även på platsbanken och offentligajobb.se.

Om du vill hjälpa ensamkommande unga

Många göteborgare vill bidra och hjälpa flyktingar på olika sätt. Här kan du läsa hur du på olika sätt kan bidra till att fler känner sig hemma.

Så arbetar Social resursförvaltning med säkerheten på boenden för ensamkommande unga

Välutbildad personal bemannar dygnet runt

Samtliga HVB-boenden är bemannade dygnet runt. Bemanningen anpassas efter behoven på boendena och kan utökas vid behov. Medarbetarna har alltid tillgång till arbetsledning, även de tider gruppchefen inte är på plats.

Kompetens har stor betydelse. All tillsvidareanställd personal ska ha relevant högskoleutbildning eller motsvarande minst två års eftergymnasial utbildning och bör vara över 26 år. Nyanställda får två veckors introduktion, där rutiner för att förebygga och ingripa vid hot och våld ingår.

Hot- och våldsplan på varje boende

Alla boenden har en hot- och våldsplan. Utifrån den görs regelbundet riskbedömningar och åtgärder i vardagen, som när en ungdom börjar må dåligt. Varje boende har en checklista över vad som ska göras när något har hänt. Alla incidenter anmäls systematiskt och bearbetas i förebyggande syfte. När det gäller den yttre säkerheten runt våra boenden har vi ett tätt samarbete med polis och räddningstjänst och alla boenden har ett systematiskt brandskyddsarbete.

Bemötande är en nyckelfaktor i säkerhetsarbetet

För att skapa goda relationer och undvika konflikter arbetar personalen på varje boende med förhållningssätt, hur vi respekterar och bemöter varandra. Personalen får regelbunden handledning och utbildning om ensamkommandes behov och hur deras hälsa ser ut.

Vi använder oss av materialet Hitta rätt, som ger ensamkommande unga en introduktion i det svenska samhället. Materialet innehåller allt ifrån enkla saker i vardagen, hur man hanterar konflikter, till alla människors lika värde.

Ungdomarna får hjälp av personalen att hitta vardagsrutiner och meningsfulla fritidsaktiviteter. Liksom andra ungdomar har de regler att följa och tider att passa.

Hitta rätt - ett material för ensamkommande ungdomar

Hitta rätt är ett grundläggande material som vänder sig till unga som kommit ensamma till Sverige. Det ska hjälpa de unga att utveckla sin självständighet. Materialet har utvecklats av Göteborgs Stad och används i hela Sverige.

Läs om materialet Hitta rätt på länsstyrelsernas webbplats Information om Sverige.

Har du frågor om Hitta rätt-materialet?

Sofia Hendriksen
Enhetschef, enheten för ensamkommande unga
sofia.hendriksen@socialresurs.goteborg.se