Socialtjänstlagen

Alla beslut om du har rätt till socialbidrag, vård och omsorg genom socialkontoret, socialtjänsten styrs av socialtjänstlagen, SoL.

Vad handlar socialtjänstlagen om?

Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till socialbidrag, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt.

Du har rätt att överklaga ett beslut

Om socialtjänsten delvis eller helt avslår din ansökan om bistånd, ska du i samband med beslutet få skriftlig information om hur du ska göra om du vill överklaga beslutet. Läs mer om att överklaga beslut.

Vilket stöd kan du få från socialtjänsten?

Hjälpen som du kan få från socialtjänsten kallas bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Biståndet omfattar till exempel äldreomsorg, missbruksvård, barn- och ungdomsvård och socialbidrag, ekonomiskt bistånd. Det är kommunen som sköter socialtjänsten och varje kommun bestämmer hur deras socialtjänst ska utformas.

Rätt att ansöka om stöd

Du har rätt att ansöka om stöd från socialtjänsten var du än befinner dig i landet. Socialtjänstens bistånd enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Det innebär att det är dina behov som styr vilket stöd du vill ansöka om. För att få en bild av vilka behov du har görs en utredning.

Så här går en utredning till

Då får du träffa en socialsekreterare som ställer frågor och tillsammans formulerar ni en ansökan. Stödet du får ska vara av bra kvalitet, det ska utföras av en person som har utbildning och erfarenhet av socialt arbete.

All personal har tystnadsplikt

Socialsekreteraren är skyldig att dokumentera det ni pratar om och kommer överens om. Allt som skrivs om dig har du rätt att läsa och få en kopia på.

Alla som jobbar i socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte får prata om dig och din situation med någon annan, utan din tillåtelse.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper

De grupperna är:

  • barn och ungdomar,
  • människor med missbruksproblem,
  • äldre människor,
  • människor med funktionsnedsättning,
  • människor som vårdar en anhörig,
  • brottsoffer.