Buller och ljud

I en storstad som Göteborg är det sällan eller aldrig helt tyst. Det mesta bullret kommer från trafiken. Många göteborgare utsätts för så pass höga ljudnivåer att det inte är en god ljudmiljö.

Bullret är värst vid de stora trafiklederna och i centrum

Bullret är värst vid de stora trafiklederna, i centrala Göteborg och på vissa gator med mycket genomfartstrafik.

På många platser i Göteborg är det svårt att klara riktvärdet för trafikbuller som är 55 decibel (dBA) utomhus vid bostäder. Det räcker att 600 fordon per dygn passerar på en stadsgata med 50 km/tim för att ljudnivån ska ligga över riktvärdet. Omkring 100 000 göteborgare beräknas ha mer än 55 decibel utanför sin bostad.

Cirka 70 000 göteborgare utsätts dagligen för ljudnivåer över 60 decibel och fler än 10 000 personer utsätts för nivåer över 65 decibel vid sin bostad. Ett stort antal göteborgare har alltså en bullersituation som inte är en långsiktigt god ljudmiljö.

God ljudmiljö – ett av Göteborgs miljömål

Ett av Göteborgs miljömål är att trafikbullret ska minska. Det ska bli tystare utanför bostäder, i utemiljön kring förskolor och skolor och i stadens parker. Läs mer under God ljudmiljö.

För att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer arbetar vi i Göteborgs Stad med att kartlägga och ta fram åtgärder för att minska bullret – både ute och inne. Mer information finns på sidan Åtgärdsprogram mot buller.

Vad är en god ljudmiljö?

Åtgärder för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. Istället handlar det om att skapa goda eller godtagbara ljudmiljöer.

I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt. Det ska också finnas platser utomhus för återhämtning och rekreation där trafikbullret är så pass lågt att ljud som hör till platsen och som vi upplever som positiva kan få dominera, till exempel fågelkvitter i en park.

Buller påverkar vår hälsa

Buller är ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning som berör störst antal människor i Sverige. I motsats till andra miljöproblem ökar bullret i samhället fortfarande och det är den enda miljöfaktor där antalet klagomål från allmänhetens ökar.

Hur vi uppfattar buller och vad som gör att vi störs varierar mellan olika personer. Det beror även på typen av ljud och under vilken tid på dygnet ljudet uppstå. Även om vi inte upplever att vi störs kan buller leda till att vi sover sämre, har svårt att koppla av och svårt att höra vad som sägs i ett samtal.

Barn är extra känsliga för buller

Barns inlärning försämras mer av bullerstörningar än vuxnas. I synnerhet påverkas barn med hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, adhd och barn med annat modersmål än det som talas i klassrummet.

Mer information om buller och hälsa finns hos Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

Störs du av buller?

Mer information om hur du som bor i Göteborg kan undvika att utsätta dig för höga ljudnivåer och vart du vänder dig om du störs finns på sidan Buller under Bygga & Bo.

Bullerkartläggning

Buller kan både mätas och beräknas. Beräkningar är den vanligaste metoden för att bedöma ljudnivån vid en viss plats och hur ljudet sprids. En ny bullerkartläggning för Göteborg blev klar 2015. Den innehåller ljudnivåer från vägtrafik, spårvagnstrafik och tågtrafik inom Göteborgs kommun. Kartläggningen kommer att uppdateras minst vart tredje år.

Kartorna är ett bra underlag för att staden ska kunna planera och genomföra åtgärder så att människor som bor och vistas i Göteborg inte utsätts för skadligt ljud. Kartorna är också ett sätt för dig allmänheten att se hur mycket det bullrar från trafiken i olika delar av staden t.ex. vid bostäder, skolor, i parker eller vid arbetsplatser.

Zooma in och se bullernivåerna vid fasaden där du bor

Du kan gå in på länkarna nedan för att se hur nivåerna av buller från väg- och spårvagnstrafik är i olika delar av kommunen, se områdesindelning i kartan längre ner. Om du zoomar in kan du se bullernivåerna på fasader.

Bullerkartor för tågtrafik

Det finns två kartor som visar bullernivåer från tågtrafik:

Du kan läsa mer i rapporten

Bullerberäkningen har gjorts över ett väldigt stort område. Detta innebär att kvaliteten på underlaget kring exempelvis trafikmängder varierar från plats till plats. Resultaten är dock mestadels korrekta, men det kan finnas platser där fel förekommer. Detta ska man vara medveten om när man tittar på kartorna och innan resultaten används som exempelvis underlag för beslut bör kontakt tas med miljöförvaltningen för en mer detaljerad kontroll av platsen i fråga.

Läs gärna rapporten Kartläggning av trafikbuller i Göteborg som ger detaljer kring indata och exempel på felkällor. För mer information om bullerkartläggningen eller för utdrag ur den är du välkommen att kontakta Maria Holmes på miljöförvaltningen (maria.holmes@miljo.goteborg.se).