Buller och ljud

I en storstad som Göteborg är det sällan eller aldrig helt tyst. Det mesta bullret kommer från trafiken. Många göteborgare utsätts för så pass höga ljudnivåer att det inte är en god ljudmiljö.

Bullret är värst vid de stora trafiklederna och i centrum

Bullret är värst vid de stora trafiklederna, i centrala Göteborg och på vissa gator med mycket genomfartstrafik.

På många platser i Göteborg är det svårt att klara riktvärdet för trafikbuller som är 55 decibel (dBA) utomhus vid bostäder. Det räcker att 600 fordon per dygn passerar på en stadsgata med 50 km/tim för att ljudnivån ska ligga över riktvärdet. Omkring 100 000 göteborgare beräknas ha mer än 55 decibel utanför sin bostad.

Cirka 70 000 göteborgare utsätts dagligen för ljudnivåer över 60 decibel och fler än 10 000 personer utsätts för nivåer över 65 decibel vid sin bostad. Ett stort antal göteborgare har alltså en bullersituation som inte är en långsiktigt god ljudmiljö.

God ljudmiljö – ett av Göteborgs miljömål

Ett av Göteborgs miljömål är att trafikbullret ska minska. Det ska bli tystare utanför bostäder, i utemiljön kring förskolor och skolor och i stadens parker. Läs mer under God ljudmiljö.

För att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer arbetar vi i Göteborgs Stad med att kartlägga och ta fram åtgärder för att minska bullret – både ute och inne. Mer information finns på sidan Åtgärdsprogram mot buller.

Vad är en god ljudmiljö?

Åtgärder för att minska buller leder sällan till att det blir helt tyst. Istället handlar det om att skapa goda eller godtagbara ljudmiljöer.

I en god ljudmiljö ska man kunna sova ostört och föra ett samtal på ett bekvämt sätt. Det ska också finnas platser utomhus för återhämtning och rekreation där trafikbullret är så pass lågt att ljud som hör till platsen och som vi upplever som positiva kan få dominera, till exempel fågelkvitter i en park.

Buller påverkar vår hälsa

Buller är ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning som berör störst antal människor i Sverige. I motsats till andra miljöproblem ökar bullret i samhället fortfarande och det är den enda miljöfaktor där antalet klagomål från allmänhetens ökar.

Hur vi uppfattar buller och vad som gör att vi störs varierar mellan olika personer. Det beror även på typen av ljud och under vilken tid på dygnet ljudet uppstå. Även om vi inte upplever att vi störs kan buller leda till att vi sover sämre, har svårt att koppla av och svårt att höra vad som sägs i ett samtal.

Barn är extra känsliga för buller

Barns inlärning försämras mer av bullerstörningar än vuxnas. I synnerhet påverkas barn med hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, adhd och barn med annat modersmål än det som talas i klassrummet.

Mer information om buller och hälsa finns hos Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket.

Störs du av buller?

Mer information om hur du som bor i Göteborg kan undvika att utsätta dig för höga ljudnivåer och vart du vänder dig om du störs finns på sidan Buller.

Bullerkartläggning

Buller kan både mätas och beräknas. Beräkningar är den vanligaste metoden som används för att bedöma ljudnivån vid en viss plats och visa hur ljudet sprids.

Enligt Förordning (2004:675) om omgivningsbuller har Göteborgs Stad skyldighet att kartlägga bullret i kommunen vart femte år samt ta fram strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående kalenderåret.

Göteborgs Stads ambition är att uppdatera stadens bullerkartläggning minst vart tredje år.

Den senaste bullerkartläggningen för Göteborgs Stad blev färdig 2015. Den innehåller beräknade ljudnivåer från vägtrafik, spårvagnstrafik och tågtrafik med trafikdata från 2013. En uppdaterad bullerkartläggning tas fram under 2018 med trafikdata från 2017.

Kartorna är ett bra underlag för att staden ska kunna planera och genomföra åtgärder så att människor som bor och vistas i Göteborg inte utsätts för skadligt ljud. Kartorna är också ett sätt för dig att se hur mycket det bullrar från trafiken i olika delar av staden, till exempel vid bostäder, skolor, i parker eller vid arbetsplatser.

Under 2017 utförde miljöförvaltningen beräkningar som redovisar antalet människor som bor i bostäder som utsätts för buller i olika ljudintervall. En redovisning av tillämpade beräkningsmetoder samt beräkningsresultat återfinns i rapporten Bullerkartläggning av Göteborgs Stad 2017.

Webbkarta som visar trafikbullernivåer i Göteborg

Miljöförvaltningen kartlägger trafikbuller och luftkvalitet i Göteborg. Beräkningarna finns som så kallad ”öppen data”. De visas i en webbkarta som kan användas av alla som vill se hur luftkvalitet och beräknade bullernivåer ser ut i Göteborg.

Du kan titta på kartan i olika enheter, dator, mobiltelefon och surfplatta och den fungerar i alla webbläsare. Inne i kartan skriver du in adressen du vill veta mer om och trycker sedan på en liten ikon uppe till höger i kartan. Där kan du se beräkningar för såväl buller som luftkvalitet.

  • Beräkningar för trafikbuller utgår från gällande EU-direktiv
  • Webbkartan visar beräkningar från 2013 års trafikdata. 2018 kompletteras kartan med beräkningsresultat från 2017 års trafikdata.
  • Informationen delas upp i tre lager i kartan. Ett lager visar trafikbullerutbredning på 2 meters höjd, ett lager visar fasadpunkter per våningsplan och ett visar tysta områden, det vill säga områden med beräknad ekvivalent ljudnivå högre än 50 dB(A).

Du hittar webbkartan med trafikbuller och luftkvalitet här: Länk till webbkartan

Bullerkartor för tågtrafik

Det finns två kartor som visar bullernivåer från tågtrafik:

Du kan läsa mer i rapporten

Bullerberäkningen har gjorts över ett väldigt stort område. Detta innebär att kvaliteten på underlaget kring exempelvis trafikmängder varierar från plats till plats. Resultaten är dock mestadels korrekta, men det kan finnas platser där fel förekommer. Detta ska man vara medveten om när man tittar på kartorna och innan resultaten används som exempelvis underlag för beslut bör kontakt tas med miljöförvaltningen för en mer detaljerad kontroll av platsen i fråga.

Läs gärna rapporten Kartläggning av trafikbuller i Göteborg som ger detaljer kring indata och exempel på felkällor. För mer information om bullerkartläggningen eller för utdrag ur den är du välkommen att kontakta Belma Krslak på miljöförvaltningen (belma.krslak@miljo.goteborg.se).