Om Göteborgs tolv miljömål

Göteborgs tolv miljömål ska hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för staden. Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer.

Göteborgs miljömål utgår från Sveriges nationella miljömål

Göteborgs miljömål har sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål. Av dessa har Göteborgs Stad valt ut de tolv mål som är viktigast för göteborgssamhället och skapat egna, lokala miljömål.

Årlig uppföljning av hur vi ligger till i förhållande till målen

För att veta om vi når våra miljömål gör vi en årlig uppföljning i staden. Miljöförvaltningen ansvarar för denna uppföljning och en sammanfattning av resultatet publiceras här på goteborg.se. I den fullständiga rapporten finns mer information om målen, delmålen, situationen i Göteborg, samt information om de indikatorer vi använder i uppföljningen av målen. Indikatorer är återkommande mätningar som visar hur trenden ser ut, om den är positiv, negativ eller neutral.

Åtgärder som krävs för att nå målen

I stadens verksamheter gör vi mycket som är bra för miljön. Men för att vi ska lyckas nå våra lokala miljömål krävs ytterligare åtgärder. Därför finns ett miljöprogram för Göteborgs Stad, som innehåller en handlingsplan med åtgärder som ska hjälpa oss att nå målen. Åtgärderna i miljöprogrammet är sådana som Göteborgs Stad har inflytande över och kan besluta om.

Revideringar av de lokala målen

Göteborgs Stad har sedan 2006 arbetat med att ta fram lokala anpassningar till de nationella miljökvalitetsmålen. Det första målet, Begränsad klimatpåverkan antogs 2008. Det tolfte och sista målet God bebyggd miljö, antogs 2011.

2013 fick miljöförvaltningen uppdraget att se över behovet av revideringar av stadens lokala miljökvalitetsmål och att ta fram underlag till nya delmål i takt med att dessa upphör att gälla. 2015 löpte sju delmål ut och de ska nu revideras. Det gäller målen: Utsläpp av flyktiga kolväten, Fosforutsläpp till vatten, Kväveutsläpp till vatten, Utsläpp av kväveoxider till luft, Utsläpp av svaveldioxid, Skydd av marina områden, Minskat marint skräp. Dessutom ska delmålet god ljudmiljö i God bebyggd miljö konkretiseras efter nya förutsättningar.

Förslag till nya mål har antagits i miljö- och klimatnämnden och har skickats vidare för behandling i kommunfullmäktige.

    Filer och dokument