Så styrs Göteborg

Göteborgs Stad styrs av politiker som valts av befolkningen. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Vem styr?

Under mandatperioden 2015-2018 är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ som styr staden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen samordnar

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och leder och samordnar allt arbete inom kommunen samt ansvarar för kommunens ekonomi.

Läs mer om kommunstyrelsen

Stadsledningskontoret verkställer

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp stadens verksamheter. Stadsledningskontoret ger också råd och stöd till förvaltnings- och bolagsledningar.

Läs mer om stadsledningskontoret

Politikerna arbetar i olika nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnderna beslutar

Stadsdelsnämnderna beslutar i frågor som rör bibliotek, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre.

Läs mer om stadsdelsnämnderna

Stadsdelsförvaltningarna verkställer

Göteborg är indelat i 10 stadsdelsförvaltningar, som har var sin stadsdelsnämnd. Stadsdelsförvaltningarna verkställer och utför uppdrag inom bibliotek, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre.

Läs mer om stadsdelsförvaltningarna

Facknämnderna beslutar

Facknämnderna ansvarar för var sitt specialområde, till exempel utbildning, trafik, bostäder och teknisk försörjning. Varje facknämnd har sin fackförvaltning, som ansvarar för att arbetet utförs så som nämnderna beslutat om.

Läs mer om facknämnderna

Fackförvaltningarna verkställer

Fackförvaltningarna ansvarar för att arbetet utförs och verkställs så som nämnderna beslutat. Varje förvaltning styrs av en nämnd eller styrelse som utses av kommunfullmäktige.

Läs mer om fackförvaltningarna

Kommunen äger flera bolag

Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Läs mer om bolagen

Göteborgs Stads organisation

Organisationsschema för Göteborgs Stad