Lundby stadsdelsnämnds utskott

Stadsdelsnämnden Lundby har två utskott – individutskottet och utbildningsutskottet. Individutskottet behandlar främst ärenden inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, och utbildningsutskottet ärenden inom utbildningssektorn. Utskotten består av några av stadsdelsnämndens ledamöter.

Individutskottet

Individutskottet behandlar frågor om privatpersoner och då besluten innehåller känslig information är sekretessen mycket viktigt. Besluten kan exempelvis handla om placering på behandlingshem av barn och ungdomar, missbrukare i behov av stöd eller boende med särskild service för personer med funktionshinder.

I en del fall fattar utskottet beslut mot den enskildes vilja – som skydd i en destruktiv livssituation. När det gäller barn och ungdom sker detta med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), när det gäller vuxna sker det enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Utskottet sammanträder var fjortonde dag. De frågor som tas upp är förberedda av en handläggare som haft kontakt med de personer som berörs. Ibland hinner man inte vänta tills nästa sammanträde utan besluten måste fattas omedelbart. I sådana ärenden har de flesta ledamöter i utskottet rätt att fatta beslut.

Ledamöter i individutskottet:

Martin Nilsson, ordförande (MP)
Åke Björk, vice ordförande (M)
Salam Kaskas (S)
Oskar Holm (M)
Eva Nihlblad (S)

Ersättare:

Magnus Nilsson (S)
Kenneth Bernting (M)
Håkan Hallengren (S)

Sekreterare är Larseric Lindskog.
Telefon: 031-366 70 26
E-post: larseric.lindskog@lundby.goteborg.se

Utskotten besvarar också frågor från tillsynsmyndigheter, till exempel socialstyrelsen och skolinspektionen. Det sker när någon vänt sig till en tillsynsmyndighet och klagat över något i vår verksamhet.

Utbildningsutskottet

Genom att fokusera på utbildningssektorn och ha fördjupad dialog med verksamheterna ska utbildningsutskottet kunna ge nämnden större kunskap om utveckling, måluppfyllelse och eventuella brister.

Ledamöter i utbildningsutskottet:

Johan Svensson, ordförande (V)
Jens Adamik, vice ordförande (L)
Anders Hyllander (M)
Sara Teclezion (S)
Martin Nilsson (MP)

Ersättare:

Salam Kaskas (S)
Johan Mann (M)

Kontaktuppgifter till ledamöterna i Lundby stadsdelsnämnd