Byggnadsnämndens uppdrag

Byggnadsnämnden ansvarar för stadsbyggande och stadsmiljö i Göteborg. Ledamöterna är utsedda av kommunfullmäktige. Uppdraget är att utveckla staden till en konkurrenskraftig och attraktiv stad, och att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö.

Byggnadsnämnden behandlar bland annat frågor inom plan och byggväsendet, fastighetsbildningsfrågor och fungerar som tillsynsmyndighet. Nämnden beslutar i planärenden och i alla bygglovsärenden som är av stort allmänt intresse. Frågor som är principiella för Göteborgs Stad lyfts för beslut till kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden är uppdragsgivare åt stadsbyggnadskontoret och är förvaltningens politiska styrelse.