Om fritidshem, fritidsklubb

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem eller fritidsklubb. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Omsorg före och efter skolan

Fritidshem (kallas även fritids), fritidsklubb och familjedaghem är till för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Här kan ditt barn vara före och efter skolan, fram till och med vårterminen då hen fyller tretton år.

Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år kan kommunen istället för fritidshem och familjedaghem erbjuda öppen fritidsverksamhet. Det kallas fritidsklubb. Stadsdelarna har organiserat sina fritidsklubbar olika. Vill du veta mer om den öppna fritidsverksamheten kontaktar du din skola.

Vem får plats?

Plats ges i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning får ditt barn behålla sin plats i fritidshemmet, på fritidsklubben eller i familjedaghemmet. Du ska på begäran kunna lämna sjukintyg till kommunen.

Om du är föräldraledig får ditt barn behålla platsen i en månad efter att du börjat föräldraledigheten. Fortsätter du att arbeta eller studera i stället för att ta ut föräldraledighet, får det äldre syskonet behålla sin plats. Du ska kunna lämna intyg från arbetsgivare eller skola som visar omfattningen av ditt arbete eller dina studier.

För föräldrar med gemensam vårdnad och som har barnet boende hos sig i bestämda tidsintervall, hanteras barnets placering som två separata placeringar. Om ditt barn är borta från sin plats och du inte anmält frånvaro, får platsen behållas i högst tre månader. Därefter avslutas placeringen omedelbart.

Avgifter

Du kan läsa om vad det kostar på sidan om avgifter för förskola, fritidshem och familjedaghem.

Öppettider och nattomsorg

Verksamheten är vanligtvis stängd under en månad på sommaren och då ska barnet helst vara ledigt. Om ditt barn behöver det kan kommunen erbjuda plats i ett annat fritidshem, fritidsklubb eller familjedaghem under sommarstängningen. Det gäller också när det är stängt för personalens studiedagar.

Om ditt barn behöver omsorg på så kallad obekväm tid, till exempel kvällar och helger, finns nattomsorg.

Ungdomar med funktionsnedsättning

Ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov även när de är äldre. Som vårdnadshavare kan du söka korttidstillsyn enligt lag om stöd och service (LSS). Det är också möjligt att få bistånd enligt socialtjänstlagen för att lösa situationen så bra som möjligt.

Under kategorin Omsorg och hjälp finns information om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.