Barnkonsekvensanalys och social konsekvensanalys

På denna sida beskrivs arbetsmodellerna barnkonsekvensanalys (BKA) och social konsekvensanalys (SKA).

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan.

Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. Modellen används för att få ökad kunskap om platsen och för att identifiera viktiga sociala aspekter som behöver tas om hand i planarbetet. Den används också för att ta fram åtgärder/förslag och för att konsekvensbeskriva olika förslag till förändring. Stadsbyggnadskontoret arbetar för att skapa en sammanhållen stad som främjar god hälsa med plats för samspel, och som underlättar möjligheten att utveckla en positiv identitet och att leva ett gott vardagsliv oberoende av livssituation.

Webbaserad kunskapsbank

S2020 är namnet på en vision och ett uppdrag som ska leda till att sociala frågor får samma betydelse i kommunal planering som ekonomi och ekologi. Det finns en webbaserad kunskapsbank om social hållbarhet i stadsutveckling kunskapsmatris S2020 där det går att läsa mer om socialt hållbar utveckling i relation till planering.

Barnperspektiv i planeringen

Att utgå från ett barnperspektiv syftar på att tillgodose barnens behov och se till att barnens rättigheter tas till vara. Ungefär var femte göteborgare är under arton år. Barn och unga har rätt att vara delaktiga och ha inflytande. När Göteborg växer i snabb takt och förtätas kan det uppstå målkonflikter och konkurrens om marken – var ska barnen och de unga få plats?

Till hjälp i fysisk planering finns verktyget och processtödet barnkonsekvensanalys (BKA) som tagits fram inom Göteborgs stad. Barnkonsekvensanalysen lyfter fram de frågor som är relevanta för barn och unga på ett systematiskt sätt. Barnkonsekvensanalyser görs för att utveckla barnperspektivet och barns eget perspektiv i stadsutvecklingen och därmed förbättra beslutsunderlaget i olika planeringsskeden. Inom planeringen för BKA och SKA finns en processpil för att tydliggöra processen. Det finns också en "hjälpreda" inom dialogprocesser inom Älvstaden.

Skriv ut båda matriser som planscher. Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys.

    Filer och dokument