Rättigheter kring din fastighet

Har grannen rätt att köra in sin bil på min fastighet? Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar min fastighet? Vem ska betala för upprustningen av vår gemensamma väg? Detta är exempel på frågor som kan regleras genom en lantmäteriförrättning.

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, parkering eller gemensamma vatten- och avloppsledningar.

Har styrelsen i din samfällighetsförening fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för delägarfastigheter i samfälligheten ska denna ändring registreras av lantmäterimyndigheten.

Genom en överenskommelse om ändrat andelstal kan en fastighet inträda, ändra andelstal eller utträda ur en befintlig gemensamhetsanläggning utan att en ny anläggningsförrättning behöver genomföras.

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet. Det är alltså knutet till din fastighet och inte till dig som fastighetsägare.

En ledningsrätt är en rättighet som endast kan nyttjas för allmännyttiga ledningar (som el, tele, vatten eller dylikt).